K wobsahej skočić

Wikipedija:Tekstowe źěle/Wužywaŕske boki a diskusije

Z Wikipedije
Tekstowe źěle
Wužytne informacije

Jow staje w lisćinach take pśedłogi, kótarež se we wužywaŕskich a diskusijnych bokach wužywaju.

Informacije wó Babelowe pśedłogach, kótarež informěruju wó rěcnych znajobnosćach, su w nastawku Wikipedija:Babel. Informacije wó redigowanju a wužywanju pśedłogow su w nastawku Pomoc:Pśedłogi.

Žrědło Pśikład Komentar
{{Bot}}
{{Bot|Bot}}
Toś to konto jo bot, kótaryž se wót Bot (diskusijny bok) wužywa.

Wón njejo klankowe konto, ale awtomatiski abo poławtomatiski wužywaŕ, aby wospjetowane změny cynił, kótarež bychu howacej z wjele manuelnym źěłom zwjazane.
Moderator: jolic toś ten bot špatnje źěła, zablokuj jen pšosym.

Toś ta pśedłoga informěrujo, až wužywaŕ jo Bot. Jolic głowny wužywaŕ ma konto na njeserbskej wikipediji, móžoš parameter bok pśidaś.
{{Bot z botowym statusom}}
{{Bot z botowym statusom|Bot}}

Toś to konto jo bot, kótaryž se wót Bot (diskusijny bok) wužywa.

Toś ten bot ma botowy bit, pśez kótaryž se jogo abo jich změny w aktualnych změnach njepokaza.
Wón jo awtomatiski abo poławtomatiski wužywaŕ, aby wóspjetowane změny cynił, kótarež by z wjele manuelnym źěłom zwjazane.

Toś ta pśedłoga informěrujo wó botowem statusu wužywarja. Jolic głowny wužywaŕ ma konto na njeserbskej wikipediji, móžoš parameter bok pśidaś.
{{Wužywaŕski bok}} Toś ta pśedłoga informěrujo wo tom, až wótpowědny bok jo wužywaŕski bok. Togodla jano wužywaj za taki bok.
{{Eksperimenty}}
STOP Źěk, až eksperimentujośo z Wikipediju. Waš eksperiment jo funkcioněrował a bu skóńcnje wótpórany. Tak dłujko ako cośo dalej eksperimentowaś, wužywajśo lubjej Grajkanišćo, pśeto wopyty w nastawkach su zwětšego malsnje wulašowane. Tak dłujko ako se cośo dowěsće něco wó pśinosowanju do Wikipedije, póglědajśo na bok Pomoc. Źěkujomy.
{{Eksperimenty bźez encyklopediskego stila}}
STOP Twój pśinosk se jo wulašowaś abo wótpóraś musył, dokulaž był w njeencyklopediskem stilu napisany a togodla za Wikipediju njepśigódny. Jolic coš pśinosowaś, wopytaj to hynacej; wobglědaj sej kak bok spisaś abo boki wobźěłaś. Źěkujomy za twójo rozměśe.
{{Eksperimenty z problemam pśi awtorskich pšawach}}
STOP Pšosym, njezapiš tekst do nastawka, ku kótarymž awtorske pšawa njewobsejźoš (toś tekst, kótaryž z casnikow, casopisow, webowych bokow, knigłow abo drugich žrědłow šćitanych pśez awtorske pšawa póchada). Jo wjelgin wažnje, aby toś te zasady doźaržał, howacej jo móžno, aby se śi móžnosć boki we Wikipediji wobźělaś pšec wzeła. Źěkujomy so za twójo rozměśe.
{{Eksperimenty z wandalizmom}}
STOP Pśestań pšosym njezmysł do Wikipedije pśidawaś, to maju za wandalizm. Wobźěłanja móžoš na grajkanišću wuprobowaś. Jolic njepśestanjoš nastawki wobškóźeś, buźomy śi za wobźělowanje blokěrowaś. Źěkujomy za rozměśe.
{{Slědne warnowanje}}
STOP To jo slědne warnowanje!

Pśestań pšosym njezmysł do Wikipedije pśidawaś, maju to za wandalizm. Wobźěłanja móžoš na grajkanišću wopytaś. Jolic njepśestanjoš nastawki wobškóźeś, buźomy śi bźez warnowanja blokěrowaś. Źěkujomy se za rozměśe.

{{Pśeglěd}}
Pśeglěd
Źěkujomy se Śi za twóje pśinoski k Wikipediji. Dopórucyjomy tebje pak bublink z tekstom Pśeglěd pokazaś wužywaś.

Wužywaj bublink Pśeglěd pokazaś nježli až składujoš. Pśeglěd pomaga śi zmólki namakaś a se wobinjo pśewjele zapisow pśi górnem rajtarku „stawizny” wobźěłanego boka.

{{Wiki-dowol}}
Wiki-dowol
Toś ten wužywaŕ w něntejšnem casu jo we wiki-dowolu.
Wiki-break
This user currently is on a wiki-break.
Informěrujo wó wužywarju, kótaryž jo w dowolu.
Žrědło Pśikład Komentar
{{Nawigacija za wužywarja}}
{{Nawigacija za wužywarja|
Mě=A|
šyrokosć=14%|
tekst1=[[Wužywaŕ:A|Zawod]]|
tekst2=[[Wužywaŕ:A/1|1]]|
tekst3=[[Wužywaŕ:A/2|2]]| 
tekst4=[[Wužywaŕ:A/3|3]]|
tekst5=[[Wužywaŕ:A/4|4]]|
tekst6=[[Wužywaŕ:A/5|5]]| 
tekst7=[[Wužywaŕ:A/6|6]]
}}
Móje pódboki - A
Zawod 1 2 3 4 5 6
Toś ta pśedłoga formatujo nawigaciju za wužywaŕske boki a móžo wopśimjeś maksimalnje 7 menijowych zapiskow. Pśedłoga wopśimjejo někótare wariable, za mě wužywarja, šyrokosć za šyrokosć jadnego menijowego zapiska a teke teskt1tekst7 za menijowe zapiski.
{{Nawigacija za wužywarja2}}
{{Nawigacija za wužywarja2|
Mě=A|
šyrokosć=14%|
barwa1=blue|
sbarwa1=#ccf|
tekst1=[[Wužywaŕ:A|Zawod]]|
tekst2=[[Wužywaŕ:A/1|1]]|
tekst3=[[Wužywaŕ:A/2|2]]| 
tekst4=[[Wužywaŕ:A/3|3]]|
tekst5=[[Wužywaŕ:A/4|4]]|
tekst6=[[Wužywaŕ:A/5|5]]| 
tekst7=[[Wužywaŕ:A/6|6]]
}}
Zawod 1 2 3 4 5 6
Móje pódboki - A
Kužda tabelowa cela móžo swóju barwu měś. Za togo eksistěruju někótare wariable pó slědujucej šemje. barwa1 atd. stoj za barwu ramika a pbarwa1 stoj za barwu slězyny. tbarba1 atd. jano funkcioněrujo za tekstowu barwu, jolic južo eksistěrujo wótkazowany nastawk.

Za wótgłosowanja[žrědłowy tekst wobźěłaś]

Žrědło Pśikład Komentar
{{Jo}} Ja Jo Za wótegrono jo na pšašanje abo za cas diskusije.
{{OK}} Ok OK
{{}}   Za wótegrono na pšašanje abo za cas diskusije.

Glědaj teke Kategorija:Pśedłoga:Wótgłosowanja.

Žrědło Pśikład Komentar
{{Witaj
|wužywaŕ=Testowaŕ
|pomoc=
|dodank=
|tekst=Dobry źeń, Testowaŕ.
|nadpis=~~~~
}}

Dobry źeń, Testowaŕ. -

Za witanje nowego wužywarja. Wariable pomoc a dodaśe su opcionalne.

Wše pśedłogi su w kategoriji Kategorija:Pśedłoga:Chwalba.

Žrědło Pśikład Komentar
{{Chwalba z mjadwjeźkom}}

Pśizwóliju śi toś ten mjadwjeźk za Twójo njepśestawace njenadpadne wobźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 11:42, 8 maja 2008 (CEST)

Maju jaden notny parameter (pódpis) a dwa opcionalnej (tekst, dodank).
{{Chwalba z gwězdku}}

Pśizwóliju śi toś tu gwězdku za Twójo njepśestawace njenadpadne wobźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 11:42, 8 maja 2008 (CEST)

{{Chwalba z pcołku}}

Pśizwóliju śi toś tu pcołku za Twójo njepśestawace njenadpadne wobźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 11:42, 8 maja 2008 (CEST)

{{Chwalba ze słyńcu}}

Pśizwóliju śi toś tu słyńcu za Twójo njepśestawace njenadpadne wobźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 11:42, 8 maja 2008 (CEST)

{{Chwalba ze strusom}}

Pśizwóliju śi toś ten strus za Twójo njepśestawace njenadpadne wobźěłanje nastawkow :).

--Tlustulimu 22:55, 15 junija 2008 (CEST)

Žrědło Pśikład Komentar
{{)}} Smjejkotak Jano se wužywa we wužywaŕskich diskusijach.
{{-(}} zrudne wobličo
{{Smjejkotak}}

{{Smjejkotak|;-)}}
{{Smjejkotak|8)|33}}

:-) ;-) 8) Z jednym parametrom abo z dwěmaj parametromaj.
{{Ja}}

{{ja|Tlustulimu}} ~~~~~

Tlustulimu@diskpśin 11:42, 8 maja 2008 (CEST) Za pódpis z někótarymi wótkazami na diskusijnych bokach
{{Jo se wótbył}}  jo se wótbył Toś ta pśedłoga zmóžni drugich wužywarjow wó cynjenych nadawkach informěrowaś.
{{editprotected}} Za markěrowanje diskusiju wó pšosbje wobźěłanja w šćitanem boku.
Commons
Commons