K wobsahej skočić

Wikipedija:Projekt za pśedłogi

Z Wikipedije
skrotconka:
WP:PP

Cil

Toś ten wikiprojekt se wužywa za organizowanje wuźěłowanja, wótwardowanja a kategorijowanja pśedłogow, pólěpšenja pomocnych bokow za pśedłogi a ako powšitkowne wuchadźišćo za wše pšašanja wó pśedłogach.

Projekt za pśedłogi

Symbol za pśedłogu
Symbol za pśedłogu
Projekt za pśedłogi jo wikipediski projekt, kótaregož zaměr jo źěło jogo pśinosujucych, samo składnostnych, koordinowaś, aby wuźěłowanje, wótwardowanje a kategorizowanje pśedłogow a pólěpšenje pomocnych bokow za pśedłogi organizěrował a aby ako powšitkowne wuchadźišćo za wše pšašanja wó pśedłogach słužył. Wón gromaźi wótpowědujuce pšosby wužywarjow a pomaga toś pśedłogi definěrowaś, kótarež se deje hyšći wutworiś. Wón teke na se bjerjo wše nadawki, kótarež definowane pśedłogi w diskusijnem boku projekta nastupaju.

Jolic coš, až něchten dej śi pomagaś, dokóńc abo wutwor pśedłogu, kótaruž trjebaš, zapiš wótkaz do jadneje z dweju podbokowu pšosba abo nadawki a jolic trjeba, zapiš něco wó žyconych kakosćach pśedłogi do diskusijnego boka podboka.

Njekomuźi se swóje aktualizowanja, kritiki, komentary, naraźenje do diskusijnego boka dodaś.

Źěkujomy se wšym pśinosujucym.

Kak móžoš sobu wobźěłaś?

Eksistěruju někótare móžnosći sobu wobźěłaś w projekśe.

Pśigótowanje

  • wopóznaś se z projektom
  • gromaźiś žycenja wó nowych pśedłogach

Wuźěłowanje

  • pśedłogi wuźěłowaś a kodowaś
  • wužytne pśedłogi definěrowaś a naraźiś
  • komplikowane pśedłogi kontrolěrowaś a zjadnoriś
  • standardnu pomoc k wšym pśedłogam wutworiś
  • wše pśedłogi do kategorijow zarědowaś

Pśedłogi

Za dokumentaciju
Druge
Lisćiny

Glědaj teke

Problematiske pśedłogi

Sem słušaju pśedłogi, kótarež hyšći cynje problemy dla wšelakich pśicynow. Teke dodaj pšosym do lisćiny podpśedłogi. Snaź problem jo tam.

Anonsy

Februar 2008
  • 21. februara 2008 - projekt se jo startował

Wobźělniki

How jo lisćina wobźělnikow, kótarež w toś tem projekśe pomagaju a na pšašanja drugich wužywarjow wótegronje. Jolic coš se wobźělowaś, móžoš wó tym pśez pśedłogu {{Wužywaŕ projekt/Pśedłogi}} na swójom wužywaŕskem boku informěrowaś. Jolic maš fachowe znajobnosći wó něcom, piš pšosym to za twójim mjenjom. Źěkujom se kuždemu!

Slědne pśedłogi

Wót maja 2008

Nadawki

Pšosba wó nowu pśedłogu

Jolic trjebaš pśedłogu za nastawki, móžoš how wó toś tu pšosyś. Informuj pšosym wó nadawku pśedłogi a naraźij lema. Njezabuź how podpisaś.

Wujasnjenje wó wuwyśowym stawje

Prozny nastawk abo wopśimjejo zjeće kaž zarodk : {{1/4}} pšošony
Nastawk wopśimjejo zespominanje : {{2/4}} wósrědny
Nastawk wopśimjeo zespominanje a zarodkowy nastawk : {{3/4}} pśisamem gótowy
Nastawk wopśimjejo zespominanje a konsistentny nastawk : {{4/4}} dokóńcony
: {{%}} z parametrom

Lisćina pšosbow


Glědaj teke