K wobsahej skočić

Wikipedija:Tekstowe źěle/Za wobraze

Z Wikipedije
Tekstowe źěle
Wužytne informacije

Za wobraze eksistěruju dwa typa pśedłogow. Prědny typ jo wužytny za licencowe informacije, drugi typ jo wužytny za druge informacije wó wobrazach abo wó felowanju wobrazow w nastawku. Informacije wó redigowanju a wužywanju pśedłogow su w nastawku Pomoc:Pśedłogi.

Dźěl Rozjasnjenje Přikład
Pokiwy
{{NowCommons|Datajowe mě na Commons}} Jolic jenaka wersija wobraza teke na Commons eksistěrujo, móžo se wobraz w dolnoserbskej Wikipediji wulašowaś. Glědaj teke Wikimedia Commons.
{{Do SVG konwertěrowaś}} Pśedłoga wobraz za nowowutworjenje markěrujo.
{{NěntoSVG|Mě dataje SVG}} Jolic za toś tu grafiku SVG-dataja eksistěrujo, kótaraž rowno tak wuglěda, měła se město togo wobraza SVG-wersija wužyś.
{{Pśesuń mediju}} Jolic wobraz ma njepśigódne abo wopak pisane hesło, móžoš druge hesło naraziś.
{{ShadowsCommons}} Jolic druga wersija wobraza z janakim mjeniom na Commons eksistěrujo.
Wobrazowe licency
Glědaj Wikipedija:Licencowe pśedłogi za wobraze.
Pśedłoga Pśikład Komentar
{{Bźez wobraza}}
W toś tom nastawku feluju wobraze.
{{Wertikalna lisćina wobrazow}}
{{Wertikalna lisćina wobrazow
|1=A girl in a swimming pool - underwater.jpg
|3=Aletschgletscher.jpg
|4=Póchad žywjenja
}}
Póchad žywjenja
Zmóžnijo až do źaseś wertikalnych wobrazow w bocnem kašćiku nastawkoju pśidaś.
{{Wšake wobraze}}
{{wšake wobraze
| spódnaCera = Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili...
| šyrokosć = 60
| wobraz1 = Yellow card.svg
| wobraz2 = Red card.svg
}}
Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili...
Zmóžnijo dwa až pěś wobrazow w bocnem kašćiku nastawkoju pśidaś.
{{Wjeliki wobraz}}
(redirect: {{Panorama}})
Za zasajźenje wjelikich wobrazow.

Pśikład jo na boku pśedłogi.

Zawěsćenje kwality

[žrědłowy tekst wobźěłaś]
Pśedłoga Pśikład Komentar
{{Licenca felujo}} Za markěrowanje wobrazow, kótarež hyšći informacije wó licency njamaju.
{{Pópšawi wobraz}} Za markěrowanje wobrazow, kótarež pótrjebuju pópšawjenje.
{{Wobraz za lašowanje}}