Pśedłoga:Nawitabela

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
[pśeglěd] [wobźěłaś] [stawizny] [wobnowiś]
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga dowola spěšnje nawikašćiki wupóraś, podawajo, lišćiny wótkazow ako parametry.

Prozna pśedłoga

{{Nawitabela
|mě            = {{subst:PAGENAME}}
|navbar          = 
|state           = 
|stil_głownego_titela = 
|titel         = 
|wobraz        = 
|stil_śělesa = <!-- (abo "stil =" jolic se někake druge atributy njewužywaju) -->
|stil_titelow     = 
|stil_lisćinow    = 
|stil_njerownych      = 
|stil_rownych       = 

|stil_górjejce = 
|górjejce    = 

|titel1  = 
|lisćina1   = 

|titel2  = 
|lisćina2   = 

 ...

|titel20 = 
|lisćina20   = 

|stil_dołojce = 
|dołojce    = 
}}

Parametry

Trěbne

Mě pśedłogi, trěbne za korektne funkcioněrowanje wótkazow "pok. disk. wobdź." ("pokazaś diskusija wobźěłaś") na wšych bokach, źož se pśedłoga wužywa. Za proznotu gódźi se {{subst:PAGENAME}} wužywaś.
titel
Tekst, kótaryž se w nejwyšej rědce tabele pokazujo. Zwětša jo to tema pśedłogi, krotke wopisanje jeje wopśimjeśa. To jo zwětša jadna rědka, ale jolic stej dwě rědce trěbnej, wužywaj pšosym {{-}} za korektne centrowanje.
Standardna barwa slězyny jo #ccf (skrotcona forma wót #ccccff), góźi se pśez parameter stil_głownego_titela (glědaj dołojce) změniś.
lisćinan
(t.j. lisćina1, lisćina2 atd.) Śěleso pśedłogi jo zwětša saźba wótkazow. Elementy lišćiny musa na jadnej rědce pódate byś, ale jolic je z <div> </div> wobdawaš, góźi se źělenje rědkow wužywaś (glědaj #Pśikład ze žrědłowym kodom). Musy se znajmjeńša jaden parameter lišćina; kuždy pśidatny parameter lisćina se we wósebnej rědce tabele pokazujo. Kuždy parameter lisćinan móžo z parametrom titeln wugótowane byś (glědaj dołojce).
Standardna barwa slězyny (a cełeje tabele) jo #f9f9f9. Slězyna góźi se pśez parametry stil_śělesa, stil_njerownych a/abo stil_rownych změniś (glědaj dołojce).

Opcionalne

Cele

titeln
(t.j. titel1, titel2 atd.) Jolic ku toś ten parameter pódaty, buźo se nalěwo wót lisćinyn zapódaty tekst pokazowaś. Jolic toś ten parameter njejo pódaty, lisćinan cełu šyrokosć tabele wobsaźi.
Standardna barwa slězyny jeo #ddf (skrotcona forma wót #ddddff), góźi se pśez parameter stil_titelow změniś (glědaj dołojce).
wobraz
Wobraz, kótaryž se pód głownym titelom w pšawem źělu tabele (pšawšo titelow/lisćinow) zwobraznja. Za korektne zwobraznjenje wobraza jo trjeba parameter lisćina1 pódaś. Parameter wobraz dopušća standardny wikikod za wobrazy, t.j.
[[Wobraz:pśikład.jpg|100px]]
W pśedłoze, kótaraž se na cełu šyrokosć boka wupśestěwa, buźo se wobraz ze zasunjenjom wót pšaweje kšomy pśedłoga zwobraznjeś. Jolic coš temu zaźěwaś, wužywaj parameter right we wikoźe, t.j.
[[Wobraz:Pśikład.jpg|80px|right]]
górjejce
Cela w cełej šyrokosći tabele, kótaraž jo njeposrědnje pód głownym titelom (t.j. nad titelami/lisćinami śělesa pśedłogi). W pśedłoze bźez wobraza górjejce pódaśu parametra lisćina1 bźez pśisłušnego parametra titel1 wótpowědujo.
dołojce
Cela pó cełej šyrokosći tabele, kótaraž jo niže śělesa pśedłogi (t.j. pód titelami/lisćinami a wobrazom). W pśedłoze bźez wobraza dołojce pódaśu slědnjego parametra lisćinan bźez pśisłušnego parametra titeln wótpowědujo.

Stile

stil_głownego_tituela
CSS-stile, kótarež maju se za głowny_titel wužywaś, zwětšego barwa slězyny:
titlestyle = background:#nnnnnn;
titlestyle = background:name;
stil_śělesa Pśedłoga:Nobold stil
CSS-stile, kótarež maju se na śěleso pśedłogi wužywaś. Jolic se někake druge stilowe parametry njepodawaju, góźi se skrotcona forma stil wužywaś. Toś ta opcija ma se w rědkich padach nałožiś, dokulaž móžo k widźomnym wotchilenjam wjasć. Pśikłady:
background:#nnnnnn;
text-align:[right/center/left/justified];
width:N [em/%/px];
float:[left/right/none];
clear:[right/left/both/none];
stil_titelow
CSS-stile, kóatrež maju se na cele titeln nałožiś. Toś ten parameter ma wyšu prioritu porno stilam, kótaraž buchu na tabelu dogromady nałožone. Pśikłady:
background:#nnnnnn;
text-align:[left/center/right];
vertical-align:[top/middle/bottom];
white-space:nowrap;
stil_lisćinow
CSS-stile, kótarež maju se na wšěe lisćiny nałožiś. Ma nišu prioritu porno parametram stil_njerownych a stil_rownych (jolic su pódate).
stil_njerownych
stil_rownych
CSS-stile, kótarejž maju na njerowne (lisćina1, lisćina3 atd.) abo rowne (lisćina2, lisćiny4 atd.) lisćiny nałožiś. Zwětšego se za pódaśe barwy slězyny (background:#nnnnnn;) wužywa, a bychu rědki tabele wótměnjacu barwu dóstali.
stil_górjejce
stil_dołojce
CSS-stile, kótarež se maju na górnu (z parametrom górjejce pódatu) a dolnu (z parametrom dołojce pódatu) celu nałožiś. Zwětšego se za pódaśe barwy slězyny abo wusměrjenja teksta wužywa:
background:#nnnnnn;
text-align:[left/center/right];

Druge

state
Standard jo autocollapse. Jolic jo gódnota collapsed pódata, buźo se nawitabela pśecej w schowanem stawje pokazowaś. Jolic jo prozna gódnota abo wšelaka gódnota mimo autocollapse a collapsed pódata, buźo se nawitabela pśecej we wótwrjenem stawje pokazowaś. Nawitabela z parametrom autocollapse buźo se w schowanem stawje pokazowaś, jolic jo na boku dwě abo wěcej tabelow z atributom collapsible. Za techniski wersěrowanych glědaj how: MediaWiki:Common.js.
Wótergi trjebaju wobźěłowarje nawigacisku pśedłogu ze standardnym stawom, kótaryž da se w nastawku pśedefiněrowaś. Wutwor za to w swójej mjazypśedłoze parameter z janakim mjenjom "state", kótaryž pšosće gódnotu zakłodneje pśedłoze pśepódawa:
| state = {{{state<includeonly>|standardny staw</includeonly>}}}


Pśedłoga buźo se pśecej pśi wobglědanju boka pśedłogi, jolic se | pódawa.
navbar
Standardna gódnota jo Tnavbar. Jolic jo gódnota plain pódata, njebudu se wótkazy

w lěwem źělu titela pokazowaś.

Wenkowny bok

Tabela, kótaraž z wužywanja pśedłogi {{Nawitabela}} bźez parametrow wobraz, górjejce a dołojce nasta (mjazy se janož nazornosći dla pokazuju):

Tabela, kótaraž z wužywanja pśedłogi {{Nawitabela}} z parametrami wobraz, górjejce a dołojce nasta (mjazy se janož nazornosći dla pokazuju):

Pśikład ze žrědłowym kodom

{{Nawitabela
|mě     = {{subst:PAGENAME}}
|state   = {{{state|uncollapsed}}}
|titel = [[Wikipedija:Nawigaciske pśedłogi|Nawigaciske pśedłogi]]
|stil_śělesa = width:50%;

|titel1 = Fyzika
|lisćina1  = [[Pśedłoga:Kosmologija|Kosmologija]]{{!}}
[[Pśedłoga:Powšykna teorija relatiwnosći|Powšykna teorija relatiwnosći]]{{!}}
[[Pśedłoga:Teorija trunow|Teorija trunow]]

|titel2 = Kontinenty
|lisćina2  = <div>
[[Pśedłoga:Nawikašćik Afrika|Afrika]]{{!}}
[[Pśedłoga:Nawikašćik Azija|Аzija]]{{!}}
[[Pśedłoga:Nawikašćik Europa|Europa]]
</div>

|lisćina3  = [[Pśedłoga:PŠK Kazachstana|Přirodoškitowe kónčiny Kazachstana]]
}}

Pśidatne pśikłady

Bźez wobraza

Z wobrazom

Z wobrazom a stilami

Glědaj teke

Nawigaciske pśedłogi
p  d  w
schowajomny Barwa
górneje
cery
Wobraz(e) Kupki Stilowe
parametry
za głowu
Stilowe
parametry
za śěselo
Pśikłady
{{Nawikašćik}}
{{Nawikašćik/zachopjeńk}}
{{Nawikašćik/kóńc}}
NavFrame NavHead2 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo {{Nawikašćik Europa}},
{{Nawikašćik słowjańske rěcy}}
Kupka pśedłogi {{Nawitabela}}
{{Nawitabela}} collapsible navbox1 Nalěwo (1) Jo Jo Jo {{Browsery}},
{{Nawigaciska lajsta Unixowe komanda}}
{{Nawitabela ze słupami}} collapsible navbox Nalěwo (1) Jo Jo Jo
{{Nawitabela z pódkupkami}}3 N/A Nalěwo (1) Jo Jo Jo {{Romaniske rěcy}}
Kupka pśedłogi {{Nawitabela2}}
{{Nawitabela2}} collapsible navbox1 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo
{{Nawitabela2 ze słupami}} collapsible navbox Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo
{{Nawitabela2 z pódkupkami}}4 N/A Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo
1 To se góźi změniś pśez CSS-formatach w parametrje stil_głownego_titela.

2 To se góźi pśez direktnu definiciju pó CSS-formatach w parametrje PozadkBarbaT (na pś. #cfc za swětłu zelenu barwu) změniś

3 Jano se móžo nutśika pśedłogi {{Nawitabela}} wužywaś

4 Jano se móžo nutśika pśedłogi {{Nawitabela2}} wužywaś

Atributy za schowajobnosć
Typ CSS klasy Javaskript Wóni se schowaju, jolic Custom
initial state
Nesting
Schowajobne tabele collapsible Definowana w Common.js wěcej ako 1 se chowajuca jo na boku. Jo Jo
Schowajobne wobłuki NavFrame

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.