K wobsahej skočić

Pśedłoga:Nawitabela

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija
Kupka nawitabele
{{Nawitabela}}
{{Nawitabela ze słupami}}
{{Nawitabela z pódkupkami}}
Wobźěłaś
p  d  w

Toś ta pśedłoga zmóžni malsnje nawikašćiki napóraś, pódawajucy, lisćiny wótkazow ako parametery.

Prozna pśedłoga

{{Nawitabela
|mě            = {{subst:PAGENAME}}
|navbar          = 
|state           = 
|stil głownego titela = 
|titel         = 
|wobraz        =
|wobraz-nalěwo    =
|barwowy šema     =
|stil śělesa = <!-- (abo "stil =" jolic se někake druge atributy njewužywaju) -->
|stil titelow     = 
|stil lisćinow    = 
|stil njerownych      = 
|stil rownych       = 

|stil górjejce = 
|górjejce    = 

|titel1  = 
|lisćina1   = 

|titel2  = 
|lisćina2   = 

 ...

|titel20 = 
|lisćina20   = 

|stil dołojce = 
|dołojce    = 
}}

Parametery

Trěbne

Mě pśedłogi, trěbne za korektne funkcioněrowanje wótkazow "pok. disk. wobdź." ("pokazaś diskusija wobźěłaś") na wšych bokach, źož se pśedłoga wužywa. Za proznotu góźi se {{subst:PAGENAME}} wužywaś.
titel
Tekst, kótaryž se w nejwušej rědce tabele pokazujo. Zwětšego jo to tema pśedłogi, krotke wopisanje jeje wopśimjeśa. To jo zwětšego jadna rědka, ale jolic stej dwě rědce trěbnej, wužywaj pšosym {{-}} za korektne centrowanje.
Standardna barwa slězyny jo #ccf (skrotcona forma wót #ccccff), góźi se pśez parameter stil głownego titela (glědaj dołojce) změniś.
lisćinan
(t.j. lisćina1, lisćina2 atd.) Śěleso pśedłogi jo zwětšego sajźba wótkazow. Elementy lisćiny musa na jadnej rědce pódane byś, ale jolic je z <div> </div> wobdawaš, góźi se źělenje rědkow wužywaś (glědaj #Pśikład ze žrědłowym kodom). Musy se nejmjeńša jaden parameter lisćina; kuždy pśidatny parameter lisćina se we wósebnej rědce tabele pokazujo. Kuždy parameter lisćinan móžo z parameterom titeln wugótowane byś (glědaj dołojce).
Standardna barwa slězyny (a cełeje tabele) jo #f9f9f9. Slězyna góźi se pśez parametery stil śělesa, stil njerownych a/abo stil rownych změniś (glědaj dołojce).

Opcionalne

Cele

titeln
(t.gr. titel1, titel2 atd.) Jolic definěrowany, pótom se nalěwo wót lisćinyn zapódany tekst pokazujo. Jolic toś ten parameter njejo pódany, lisćinan cełu šyrokosć tabele wobsajźi.
Standardna barwa slězyny jo #ddf (skrotcona forma wót #ddddff), góźi se pśez parameter stil titelow změniś (glědaj dołojce).
wobraz
Wobraz, kótaryž se pód głownym titelom w pšawem źělu tabele (wěcej pšawo titelow/lisćinow) zwobrazni. Za korektne zwobraznjenje wobraza jo trjeba parameter lisćina1 pódaś. Parameter wobraz dopušća standardny wikikod za wobraze, t.gr.
[[Wobraz:pśikład.jpg|100px]]
Dla wužywanego Lua-modula {{InfoboxImage}} něnto jo teke móžne mě wobraza, kaž na pś.
pśikład.jpg
Pótom šyrokosć se móžo z parameterom šyrokosć wobraza definěrowaś.
W pśedłoze, kótaraž se na cełu šyrokosć boka wupśestrěwa, buźo se wobraz ze zasunjenim wót pšaweje kšomy pśedłoga zwobrazniś. Jolic coš temu zaźiwaś, wužywaj parameter right we wikoźe, t.gr.
[[Wobraz:Pśikład.jpg|80px|right]]
wobraz-nalěwo
Wobraz, kótaryž se pód głownym titelom w lěwem źělu tabele (wěcej lěwo titelow/lisćinow) zwobrazni. Za korektne zwobraznjenje wobraza jo trjeba parameter lisćina1 pódaś. Parameter wobraz dopušća standardny wikikod za wobrazy, t.j.
[[Wobraz:pśikład.jpg|100px]]
Dla wužywanego Lua-modula {{InfoboxImage}} něnto jo teke móžne mě wobraza, kaž na pś.
pśikład.jpg
Pótom šyrokosć se móžo z parameterom šyrokosć wobraza-nalěwo definěrowaś.
W pśedłoze, kótaraž se na cełu šyrokosć boka wupśestrěwa, buźo se wobraz ze zasunjenim wót pšaweje kšomy pśedłoga zwobrazniś. Jolic coš temu zaźiwaś, wužywaj parameter left we wikoźe, t.j.
[[Wobraz:Pśikład.jpg|80px|right]]
górny wobraz
Wobraz, kótaryž se pokazujo w lěwem źělu głownego titela, toś górjejce. Za pokazowanje jo notne, njewužywaś parameter . Parameter górny wobraz dopušća standardny wikikod za wobraze, t.gr.
[[Wobraz:pśikład.jpg|100px]]
Dla wužywanego Lua-modula {{InfoboxImage}} něnto jo teke móžne mě wobraza, kaž na pś.
přikład.jpg
Pótom šyrokosć se móžo z parameterom šyrokosć górnego wobraza definěrowaś.
Pśidatnje jo móžno definěrowaś wopis z parameterom wopis górnego wobraza. Ale wón se jano ako małki "tooltip" jawi, aby se naglěd nawitabele njeskóńcował.
górjejce abo pódtitel
Cela w cełej šyrokosći tabele, kótaraž jo njepósrědnje pód głownym titelom (t.gr. nad titelami/lisćinami śělesa pśedłogi). W pśedłoze bźez wobraza górjejce (pódtitel) pódaśu parametra lisćina1 bźez pśisłušnego parametra titel1 wótpowědujo.
pódtitel2
Cela w cełej šyrokosći tabele, kótaraž jo pód prědnym pódtitelom abo gorjejce. Wón se móžo wužywaś, jolic rum za pódtitel snaź njedośěgnujo abo pśidana informacija jo notna.
dołojce
Cela pó cełej šyrokosći tabele, kótaraž jo nižej śělesa pśedłogi (t.gr. pód titelami/lisćinami a wobrazom). W pśedłoze bźez wobraza dołojce pódaśu slědnego parametra lisćinan bźez pśisłušnego parametra titeln wótpowědujo.
pśispomnjeśe
Z parametrom pśispomnjeśe se pokaza pód kupkami a lisćinami a ewt. pód dołojce dalšna cela w cełej šyrokosći, w kótarejž pśidane pśispomnjeśa se mógu notěrowaś. Jeje tekst se nalěwo a mjenjej jawi.

Stile

stil głownego titela
CSS-stile, kótarež maju se za głowny titel wužywaś, zwětšego barwa slězyny:
titlestyle = background:#nnnnnn;
titlestyle = background:name;
stil śělesa abo stil
CSS-stile, kótarež maju se na śěleso pśedłogi wužywaś. Jolic se někake druge stilowe parametery njepódawaju, góźi se skrotcona forma stil wužywaś. Toś ta opcija ma se w rědkich padach nałožiś, dokulaž móžo k widźomnym wótchylenjam wjasć. Pśikłady:
background:#nnnnnn;
text-align:[right/center/left/justified];
width:N [em/%/px];
float:[left/right/none];
clear:[right/left/both/none];
stil titelow
CSS-stile, kótarež maju se na cele titele nałožyś. Toś ten parameter ma wušu prioritu w pśirownanju k stilam, kótaraž buchu na tabelu dogromady nałožone. Pśikłady:
background:#nnnnnn;
text-align:[left/center/right];
vertical-align:[top/middle/bottom];
white-space:nowrap;
stil titelan
CSS-stile, kótarež maju se na specifisku titeln nałožyś, pśidany do někakich stilow definěrowane z pomocu parametra stil titelow. Toś ten parameter se by jano wužywaś měł, jolic jo absolutnje notne. Pśikład:
stil titela3 = background:red;color:white;
stil lisćinow
CSS-stile, kótarež maju se na wše lisćiny nałožyś. Ma nišu prioritu w pśirownanju k parameteroma stil njerownych a stil rownych (jolic su pódane).
stil lisćinyn
CSS-stile, kótarež maju se na specifisku lisćinun nałožyś, pśidany do někakich stilow definěrowane z pomocu parametra stil lisćinow. Toś ten parameter se by jano wužywaś měł, jolic jo absolutnje notne. Pśikład:
stil lisćiny5 = background:#ddddff;
źěra lisćinow
Cysło a jadnota, kótaraž definěrujo źěru w kuždej celi lisćina. Cele z parameterom lisćina normalnje maju źěru 0.25em na pšawem a lěwem boku, a 0em górjejce a dołojce. Dla kompleksnych techniskich pśicynow jadnore definěrowanje "stil lisćinow=padding:0.5em;" (abo někaki hynakše definěrowanje za źěru) njefunkcioněrujo. Pśikłada:
źěra lisćinow = 0.5em 0em; (definěrujo źěru wót 0.5em za lěwy/pšawy, a źěru wót 0em za górjejce/dołojce.)
źěra lisćinow = 0em; (wótwónoźujo wše źěry lisćinow.)
źěra lisćinyn
Cysło a jadnota, kótaraž definěrujo źěru w specifisku celu lisćinan. Cele z parameterom lisćinan normalnje maju źěru 0.25em na pšawem a lěwem boku, a 0em górjejce a dołojce. Dla kompleksnych techniskich pśicynow jadnore definěrowanje "stil lisćinow=padding:0.5em;" (abo někaki hynakše definěrowanje za źěru) njefunkcioněrujo.
stil njerownych
stil rownych
CSS-stile, kótarejž maju na njerowne (lisćina1, lisćina3 atd.) abo rowne (lisćina2, lisćiny4 atd.) lisćiny nałožyś. Zwětšego se za pódaśe barwy slězyny (background:#nnnnnn;) wužywa, a by rědki tabele wótměnjecu barwu dostali.
(nje)rowny [swap, even, odd, off]
Jolic definěrowany ako swap, pótom se awtomatiske smužkowanje (engelski striping) rownych a njerownych cerow wuměnjujo. Normalnje, rowne cery dostawaju swětłošeru slězynu za smužkowanje; jolic toś ten parameter se wužywa, njerowne cery dostawaju šere smužkowanje město rownych cerow. Definěrowany ako even abo odd da wše cery toś tu smužkowańsku barwu. Definěrowany ako off wótwónoźujo awtomatiske smužkowanje cerow. Toś ten pśidany parameter se daś jano wužywa aby pórěźał problemy jolic nawitabela se wužywa ako źiśe drugeje nawitabele a smužki njejsu pśigódne. Pśikłady a dalšny wopis se mógu sekciju wó źiśecych nawitabelach dołojce namakaś.
stil górjejce
stil dołojce
CSS-stile, kótarež se maju na górnu (z parameterom górjejce pódanu) a dolnu (z parameterom dołojce pódanu) celu nałožyś. Zwětšego se za pódaśe barwy slězyny abo wusměrjenja teksta wužywa:
background:#nnnnnn;
text-align:[left/center/right];
stil wobraza
stil wobraza-nalěwo
CSS stile, kótarež se maju na cele nałožyś, źož wobraz/wobraz-nalěwo lažy. Pśikład:
stil wobraza = width:5em;
barwowy šema
Glědaj #Barwowe šemy

Dalšne

state
Standard jo autocollapse. Jolic jo gódnota collapsed pódana, buźo se nawitabela pśecej w schowanem stawje pokazowaś. Jolic jo prozna gódnota abo wšelaka gódnota mimo autocollapse a collapsed pódana, buźo se nawitabela pśecej we wótwrjenem stawje pokazowaś. Nawitabela z parameterom autocollapse buźo se w schowanem stawje pokazowaś, jolic jo na boku dwě abo wěcej tabelow z atributom collapsible. Za techniski wersěrowanych glědaj how: MediaWiki:Common.js.
Wótergi trjebaju wobźěłowarje nawigacisku pśedłogu ze standardnym stawom, kótaryž da se w nastawku pśedefiněrowaś. Wutwoŕ za to w swójej mjazypśedłoze parameter z janakim mjenim "state", kótaryž pšosće gódnotu zakłodneje pśedłoze pśepódawa:
| state = {{{state<includeonly>|standardny staw</includeonly>}}}


Pśedłoga buźo se pśecej pśi wobglědanju boka pśedłogi, jolic se | pódawa.
navbar
Standardna gódnota jo Tnavbar. Jolic jo gódnota plain pódana, njebudu se wótkaze
p  d  w
w lěwem źělu titela pokazowaś.
border
Jolic definěrowany ako źiśe abo pódkupka, pótom nawitabela se móžo ako bźezkšomnego "góla" wužywaś, kótarež se derje w drugej nawitabeli adaptěrujo. Kšoma se schowa a njejo "polster" na bokach tabele, tak až se w lisćinowem arealu jeje wobdaneje nawitabele adaptěrujo. Jolic definěrowany ako žedna abo none, pótom kšoma se schowa a "polster" se wótwónoźujo, a nawitabela se móžo ako "źiśe" drugego kašćika wužywaś (njewužywaj žedna abo none-opciju znutśika drugeje nawitabele; pódobnje, jano wužywaj źiśe/pódkupka opciju znutśika drugeje nawitabele). Jolic definěrowany z někakeju drugeju gódnotu (normalnje), pótom se regularna nawitabela z kšomu wót 1px jawi. Alternatiwne wažna definěrowaś kšomu, aby w pódkupkowem stilu był, jo slědujuce (t.gr. wužywaj prědny njepomjenjony parameter město pomjenjowanego border-parametra):
{{Nawitabela|źiśe
...
}}
znamuško lisćinowych zapiskown
Wón definěrujo rozdźělowańske znamje abo samo rozdźělowańske znamuška, kótarež se wužywa(ju) mjaz jadnotliwymi lisćinowymi zapiskami. Nejcesćej take znamje jo koma ,. Pódana licba musy samska kaž pśi pótrjefjonej lisćinje byś. Glědaj pśikład
warianta lisćinown
Wón wobwliwujo zwobrazowanje "lisćiny" z Lua-modulom {{listutil}}. Standardna gódnota jo span. Drugej móžnej gódnośe stej ol (za zarědowanu lisćinu) a ul (za njezarědowanu lisćinu).[1]
Mikroformaty
bodyclass
Toś ten parameter se zapisa do "class"-atributa za cełu nawitabelu.
titleclass
Toś ten parameter se zapisa do "class"-atributa za titelowu ceru nawitabele.

Toś ta pśedłoga pódpěra pśidaśe mikroformatowych informacijow. To se cyna z pśidanim "class"-atributow k rozdźělnym datowym celam, pokazujucy kaka informacija tam stoj. Aby markěrował nawitabelu ako wopśimjujucu hCard-informacije wó wósobje, na pś., pśidawaj slědujucy parameter:

| bodyclass = vcard

a

| titleclass = fn

abo (na pś.)

| title = Knigły <span class="fn">[[Iain Banks]]</span>

... a tak dalej.

Wuglědanje tabele

Bźez wobraza, górjejce a dołojce

Tabela, kótaraž z wužywanja pśedłogi {{Nawitabela}} bźez parameterow wobraz, górjejce a dołojce nastawa (šera barba lisćinoweje slězyna pśidana jano za ilustraciju):

Z wobrazom, górjejce a dołojce

Tabela, kótaraž z wužywanja pśedłogi {{Nawitabela}} z parameterami wobraz, górjejce a dołojce nastawa (šera barba lisćinoweje slězyna pśidana jano za ilustraciju):

Z wobrazoma a bźez kupkowych titelow

Tabela, kótaraž z wužywanja pśedłogi {{Nawitabela}} z parameterami wobraz, wobraz-nalěwo, lisćiny, a bźez parameterow titele, górjejce, dołojce nastawa (šera barwa lisćinowego slězyny pśidana jano za ilustraciju):

Pśikład ze žrědłowym kodom

{{Nawitabela
|mě     = {{subst:PAGENAME}}
|state   = {{{state|uncollapsed}}}
|titel = [[Wikipedija:Nawigaciske pśedłogi|Nawigaciske pśedłogi]]
|stil śělesa = width:50%;

|titel1 = Fyzika
|lisćina1  = [[Pśedłoga:Kosmologija|Kosmologija]]{{!}}
[[Pśedłoga:Powšykna teorija relatiwnosći|Powšykna teorija relatiwnosći]]{{!}}
[[Pśedłoga:Teorija tšunow|Teorija tšunow]]

|titel2 = Kontinenty
|lisćina2  = <div>
[[Pśedłoga:Nawikašćik Afrika|Afrika]]{{!}}
[[Pśedłoga:Nawikašćik Azija|Azija]]{{!}}
[[Pśedłoga:Nawikašćik Europa|Europa]]
</div>

|lisćina3  = [[Pśedłoga:PŠK Kazachstana|Pśirodošćitowe strony Kazachstana]]
}}

Warianta z parametroma "znamuško lisćinowych zapiskow1" a "znamuško lisćinowych zapiskow2"
{{Nawitabela
|mě     = {{subst:PAGENAME}}
|state   = {{{state|uncollapsed}}}
|titel = [[Wikipedija:Nawigaciske pśedłogi|Nawigaciske pśedłogi]]
|stil śělesa = width:50%;

|titel1 = Fyzika
|lisćina1  = [[Pśedłoga:Kosmologija|Kosmologija]], [[Pśedłoga:Powšykna teorija relatiwnosći|Powšykna teorija relatiwnosći]], [[Pśedłoga:Teorija tšunow|Teorija tšunow]]
|znamuško lisćinowych zapiskow1=,

|titel2 = Kontinenty
|lisćina2  = [[Pśedłoga:Nawikašćik Afrika|Afrika]], [[Pśedłoga:Nawikašćik Azija|Azija]], [[Pśedłoga:Nawikašćik Europa|Europa]]
|znamuško lisćinowych zapiskow2=,

|lisćina3  = [[Pśedłoga:PŠK Kazachstana|Pśirodošćitowe strony Kazachstana]]
}}

Pśidatne pśikłady

Bźez wobraza

Z wobrazom

Z wobrazom a stilami

Z wobrazom nalěwo

Z wobrazoma na wobyma bokoma

Z górnym wobrazom, pódtitelom a pśispomnjeśim

górny wobraz
pśidatnje z barwowym šemu

Barwowe šemy

Toś ta pśedłoga zmóžni, změniś barwy nawikašćika lažko z parameterom(ami). Něnto su južo definěrowane někotare šemy. Jolic maš rad dalšny wužywaś, pšosym naraźuj to na diskusijnem boku pśedłogi.

Definicija se stanjo z dalšnym parameterom: |barwowy šema.

Jolic parameter |barwowy šema felujo abo jo prozny, pótom se barwy z MediaWiki:Common.css wužywaju. Jolic coš jawiś stardardny barwowy šema nimskeje pśedłogi de:Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste, pótom móžoš někaku njedefiněrowanu gódnotu wužywaś.

Definěrowana wót wužywarja

Pśidany k pśedprogramowanym barwam jo móžno definěrowaś z parameterami swójske barwy z barwowymi kodami. Pśi tom se zapisa w |barwowy šema= lažko |barwowy šema=jadnotny. Pó tom móžoš definěrowaś z |barwa= nowu barwu, na pś. "green", "blue", "lightsteelblue" atd. Zwobrazowanje pótom se jadnotnje jadnobarwnje stanjo.

Teke jo móžno wužywaś heksadecimalny kode. Pśi tom se zapisa w |barwowy šema= lažko |barwowy šema=swójski. Pó tom móžoš definěrowaś z parameteroma |barwa1= a |barwa2= swójskej barwje. (w heksadecimalnej notaciji, ale z #-znamješku)

Ze šemy infokašćika

Hynac ako w nimskej pśedłoze, z kótarejež jo ideja wó barwowem šema, teke jo móžno wužywaś barwy {{infokašćik}} (Wóni su definěrowane na boku MediaWiki:Common.css.).

{{Nawitabela
|mě  = Nawitabela
|titel = Test
|state = collapsed
|titel1 = asd asd asd
|lisćina1 = asd asd ijwef pidwhvòh oivq
|titel2 = sdf sdf sdf
|lisćina2 = qwe ryt yui
|barwowy šema=infokašćik
|barwa1=1
|barwa2=6
}}
{{Nawitabela
|mě  = Nawitabela
|titel = Test
|state = collapsed
|titel1 = asd asd asd
|lisćina1 = asd asd ijwef pidwhvòh oivq
|titel2 = sdf sdf sdf
|lisćina2 = qwe ryt yui
|barwowy šema=infokašćik
|barwa1=3
|barwa2=7
}}

pśinjaso

Mjenjej źěry mjaz tabelowych cerach

To su pśikłady z mjenjej źěry mjaz jadnotliwymi tabelowymi cerami a drugeju źěru w lisćinach.

border se zjadnośi=jo
Pśidatnje druga źěra.
Samo górna a dolna źěra

Pódkupki

Wěcej detailowe informacije se móžo w nastawk Pśedłoga:Nawitabela z pódkupkami/Dokumentacija namakaś.

Toś ta pśedłoga pódpěra napóraś pódkupki:

Pódkupki se z pomocu pśedłogi {{Nawitabela z pódkupkami}} zawězuju. Žrědłowy tekst wó górnej nawitabeli:

{{Nawitabela
|mě=Nawitabela/Dokumentacija
|titel=titel
|barwowy šema=.
|górjejce=górjejce
|titel1=titel1
|lisćina1={{Nawitabela z pódkupkami
|barwowy šema=.
|titel1       = titel1 pódkupki
|lisćina1      = lisćina1
|titel2       = titel2 pódkupki
|lisćina2      = lisćina2
|titel3       = titel3 pódkupki
|lisćina3      = lisćina3
}}
|titel2=titel2
|lisćina2=lisćina2
|titel3=titel3
|lisćina3=lisćina3
|dołojce=dołojce
}}

Wažne: pśedłoga se w parameterje "lisćinaX" zawězujo. W pśikłaźe lisćina1. Toś, X pśecej se musy z pótrjefjonej licbu narownaś.

Wažne: Jolic drugi barwowy šema jo definěrowany, pótom wón se musy teke definěrowaś we kuždej zawězanej pśedłoze pódkupki.

Pśispomnjeńka: Samo su móžne wšake kašćikowanja:

Warianta z kašćikowanjom pśedłogi Nawitabela

Jolic wužywaš w titelu pódkupki pśedłogu {{Nawitabela}} z parameterom border a gódnotu źiśe (abo z gódnotu dźěćo w prědnem njepomjenjonym parameterje), to samske wuglěda kaž w prědnem pśikłaźe.

Parameter (nje)rowny se wužywa (nic w pśikłaźe), aby se smužkowanje (engelski striping) w někotarych pódkupkow wuměniło, tak až se wše smužki pšawidłownje wótměnjaju. Za kompletne wušaltowanje smužkowanja móžoš stil lisćinow = background:transparent; we wšych nawitabelach definěrowaś.

Warianta z móžnosću schowaś pódkupku

Slědujucy pśikład jo warianta dwójnego kašćikowanja. Ale město prědneje zawězaneje pśedłogi {{nawitabela z pódkupkami}} stoj normalna {{nawitabela}} z parameterami border z gódnotu źiśe, titel z gódnotu pódtitele a state z gódnotu collapsed aby schował wopśimjeśe. Mimo togo parameter za kupku musy we wobdanej nawitabeli felowaś, dokulaž by howacej to njelepje wuglědało.

Nožki

 1. Wužywane gódnoty maju engelske mjena, jadnorje pó napóranem HTML.

Glědaj teke

Nawigaciske pśedłogi
p  d  w
schowajomny Barwa
górneje
cery
Wobraz(e) Kupki Stilowe
parametry
za głowu
Stilowe
parametry
za śěselo
Pśikłady
{{Nawikašćik}}
{{Nawikašćik/zachopjeńk}}
{{Nawikašćik/kóńc}}
NavFrame NavHead1 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo {{Nawikašćik Europa}},
{{Nawikašćik słowjańske rěcy}}
Kupka pśedłogi {{Nawitabela}}
{{Nawitabela}}
(za tabelowe cery: {{Nawitabela/+}})
collapsible navbox2 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo {{Browsery}},
{{Nawikašćik Unixowe komanda}}
{{Nawitabela ze słupami}} collapsible navbox Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo
{{Nawitabela z pódkupkami}}3 N/A Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo {{Romaniske rěcy}}
1 To se góźi pśez direktnu definiciju pó CSS-formatach w parameterje PozadkBarbaT (na pś. #cfc za swětłu zelenu barwu) změniś

2 To se góźi změniś pśez CSS-formatach w parameterje stil głownego titela.

3 Jano se móžo nutśika pśedłogi {{Nawitabela}} wužywaś

Atributy za schowajobnosć
Typ CSS klasy Javaskript Wóni se schowaju, jolic Custom
initial state
Nesting
Schowajobne tabele collapsible Definowana w Common.js wěcej ako 1 se chowajuca jo na boku. Jo Jo
Schowajobne wobłuki NavFrame

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.