Pomoc:Schowaś elementy

Z Wikipedije

Funkcionalnosć schowajobnych elementow k dispoziciji stajijo wašnja schowaś a pokazaś tabelu abo wobłuk, jolic bublink z tekstom "pokazaś" abo "schowaś" se kliknjo. Kod za toś tu funkciju jo na boku MediaWiki:Common.js.

Zachopjeński staw schowajobny źěla wopśimjeśa se móžo definěrowaś wužywajucy "collapsible table" (za tabele), dokulaž to teke zmóžni tabelu z jano jaden element z wopśimjeśim, a górneju ceru.

Take rozeznawanje pśi wobłukach jano jo móžne z pomocu CSS-klasow. Toś, jolic se zapišo klasa "NavFrame" gromaźe z "NavHead" a "NavContent" toś ta móžnosć schowaś jo wužytna.

Jadnory pśikład[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Z tabelami se góźi jadnorjej źěłaś, dokulaž jano musyš pśidaś collapsible klasu k wótpowědnej tabeli. Aby pokazowaś wótkaz z tekstom [schowaś]/[pokazaś], prědna cera tabele musy górna cera byś, to jo, jaden ze celow w prědneje cerje se musy definěrowaś z wuwołakom (we wikijowej syntaksy). Wužywanje klasy wikitable w pśikłaźe dołojce jo jano za konwenciju; njejo notne aby collapsible funkcioněrowało.

Pisobny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible"
! Jadnora schowajobna tabela
|-
| Lorem ipsum dolor sit amet
|}
Jadnora schowajoba tabela
Lorem ipsum dolor sit amet

Wužywajucy górnu syntaksu, schowajobne tabele cesto se wužywaju aby pśecej pokazowaś zawod k, abo zespominanje wót, wjelgin dłujkeje diskusije abo wótrězk wopśimjeśa, za cas schowanja nejwětšego źěla toś togo wopśimjeśa pśed direktnym glědanim. Zdźěleńka zespominanja se zapišo do cele górneje cery, a wopśimjeśe se zapišo do cele tabelowego śělesa. Wopśimjeśe se pótom jadnorje pśistupny pśez kliknjenje na wótkaz z tekstom 'schowaś'. Funkcionalnosć schowanja jo teke k dispoziciji staji w šyršych a wěcej komplikowanych tabelach, tak dłujko kaž tam jo cela za górnu ceru w prědneje cerje tabele.

Pisobny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible"
 |Normalna cela w górnej cerje
 ! colspan="2"| Górna cela wobpśimujo dwa słupa
 |-
 | colspan="2" | Lorem ipsum dolor sit amet
 | Dalšna cela za tabelowe śěleso
 |}
Normalna cela w górnej cerje Górna cela wobpśimujo dwa słupa
Lorem ipsum dolor sit amet Dalšna cela za tabelowe śěleso

Kasxado de tabeloj defauxlte[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jxus uzante la collapsible klason produktas tabelon kiu estas malkasxata defauxlte, sed povas esti kasxata de la leganto. Estas ankaux eble krei tabeloj kiuj estas collapsed defauxlte, kaj povas esti opcie malkasxataj. Ekzistas certaj metodoj por fari tion, depende de la situacioj en kiuj vi volas kasxigi la tabelon.

'collapsed'[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśidaśe klasy collapsed wustatkujo až tabela se pśecej na zachopjeńku schowa. To jo nejjadnorjejše wašnje aby tak cyniło. Wužywanje dolnych pśikładow:

Pisobny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible collapsed"
! Jadnora schowajobna tabela
|-
| Lorem ipsum dolor sit amet
|}
{| class="wikitable collapsible collapsed"
 |Normalna cela w górnej cerje
 ! colspan="2"| Cela za górnu ceru wobpśimujo dwa słupa
 |-
 | colspan="2" | Lorem ipsum dolor sit amet
 | Dalšna cela za tabelowe śěleso
 |}

'autocollapse'[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśidaśe klasy autocollapse wustatkujo, až tabela se schowa, jolic eksistěrujo wěcej ako pśeddefiněrowana licba schowajobnych tabelow na boku. W dsb.wiki, toś ta pśeddefinacija jo na gódnośe 0. Dolny pśikład togodla se schowa dokulaž eksistěruju dalšne schowajobne tabele na boku.

Pisobny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible autocollapse"
! Jadnora schowajobna tabela
|-
| Lorem ipsum dolor sit amet
|}
Jadnora schowajobna tabela
Lorem ipsum dolor sit amet

'innercollapse' kaj 'outercollapse'[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wužywajucy toś ten por klasow, jo móžne se góźi tabela schowaś normalnje jano jolic wóna se wobda znutśika wobdawajucego objekta, kaž na pś. druga tabela.

Pisobny kod Rezultat
{| class="wikitable outercollapse"
! Toś ta tabela se njeschowa
|-
| Ale tabela znutśika toś teje cele

{| class="wikitable collapsible innercollapse"
! Ale se to schowa
|-
| Schowaj toś ten źěl
|}

|}
Toś ta tabela se njeschowa
Ale tabela znutśika toś teje cele
Ale se to schowa
Schowaj toś ten źěl

Dalšne noty[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Sortěrujobne tabele[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Schowajobne tabele se mógu kombiněrowaś z funkcionalnosću sortěrujobnych tabelow bźez problemow. Tola, dokulaž wótkaz z tekstom schowaś/pokazaś se zapišo do prědneje górnoceroweje cele, jogo pozicija móžo wuglědaś pitśku źiwnje, jolic tabela njejo dosć šyroka:

Pisobny kod Rezultat
{| class="wikitable collapsible sortable"
!Mě!!Dypki
|-
|John||59
|-
|Jane||100
|-
|Bob||72
|}
Dypki
John 59
Jane 100
Bob 72

Pśiměrjenja[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśizjawjone wužywarje mógu wobźěłaś bok swójeje monobook.js- dataje aby někotare z wužywanych wariablow změnili.

autoCollapse = 4 //kak wjele schowajobnych tabelow na boku mógu stojaś nježli až se awtomatiski schowaju (normalnje=2)
var collapseCaption = 'złožowaś' //tekst za wótkaz [schowaś] (normalnje='schowaś')
var expandCaption = 'rozwijaś' //tekst za wótkaz [pokazaś] (normalnje='pokazaś')

Za wobłuki z <div> (resp. </div>)- elementow z wěstymi klasami eksistěrujo pódobne kodowanje w MediaWiki:Common.js, kótarež se na slědujucych wótrězkach wopisujo.

Kak wužywaś[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

NavFrame divs[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Zakładny koncept how jo wužywaś div element znutśika wikijowem nastawkowem markěrowanem koźe aby identificěrowali wěste wopśimjeśe (kótarež pomjenjuju "detaile" how), pśi kótaremž comy, aby wužywaŕ měł móžnosć jen "pokazaś" abo "schowaś". Wužywany markěrowany kod aby realizěrował toś ten efekt wopśimjejo tśi głowne klasy: NavFrame, NavHead, NavContent. Normalny pórěd toś togo koda na zachopjeńku "pokaza" detaile, rowno tak derje kaž wótkaz aby detaile "schował".

Jadnory pśikład[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Musyš napóraś tśi div elementy:

<div class="NavFrame">
 <div class="NavHead">[... To jo titel twójogo schowajobnego wopśimjeśa ...]</div>
 <div class="NavContent">
  [... Wopśimjeśe, kótarež coš schowaś, slědujo how ...]
 </div>
</div>


Pśikład z měšanymi klasami[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Mimo togo móžoš wužywaś druge klasy pla pomjenjowanych, cynujcy wěcej stilowy desajn lubjej toś togo, ako by normalne klasy wužywał:

<div class="messagebox standard-talk NavFrame">
 <div class="somerandomclass NavHead">
  [... To jo titel; njemusy byś jano tekst, móžoš byś kreatiwny how ...]</div>
 <div class="NavContent anotherclass">
  [... Wopśimjeśe, kótarež coš schowaś, by how slědujuce měł ...]
 </div>
</div>

Wobgranicowanja[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Aktualnje tśi Nav* klasy nałoža stile pśez se sam. Jolic se klasy měšaju, to wustatkujo až někotare z Nav stile pśepise druge stile (w górnem pśikłaźe, NavFrame pśipišo stile .messagebox.standard-talk).

Toś te wobgranicowanja njenastupa schowajobne tabele.

Akcesebleco[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wše wobglědowaki wót Internet Explorer 5.5 a nowše (IE5.5/6/7, Firefox, Safari / KHTML, Opera 8/9, atd.), kótarež pódpěraju JavaScript, pśigódnje buźo elementy schowaś.

Internet Explorer 5 a wobglědowaki, kótarež njepódpěraju JavaScript abo pśi kótarychž wóno bu wótšaltowane, zwobrazuju elementy bźez wótkazow [schowaś/pokazaś] a jo njeschowaju.

Zakładne pśedłogi[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nawigaciske pśedłogi
p  d  w
schowajomny Barwa
górneje
cery
Wobraz(e) Kupki Stilowe
parametry
za głowu
Stilowe
parametry
za śěselo
Pśikłady
{{Nawikašćik}}
{{Nawikašćik/zachopjeńk}}
{{Nawikašćik/kóńc}}
NavFrame NavHead1 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo {{Nawikašćik Europa}},
{{Nawikašćik słowjańske rěcy}}
Kupka pśedłogi {{Nawitabela}}
{{Nawitabela}}
(za tabelowe cery: {{Nawitabela/+}})
collapsible navbox2 Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo {{Browsery}},
{{Nawikašćik Unixowe komanda}}
{{Nawitabela ze słupami}} collapsible navbox Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo
{{Nawitabela z pódkupkami}}3 N/A Nalěwo a napšawo (2) Jo Jo Jo {{Romaniske rěcy}}
1 To se góźi pśez direktnu definiciju pó CSS-formatach w parameterje PozadkBarbaT (na pś. #cfc za swětłu zelenu barwu) změniś

2 To se góźi změniś pśez CSS-formatach w parameterje stil głownego titela.

3 Jano se móžo nutśika pśedłogi {{Nawitabela}} wužywaś

Atributy za schowajobnosć
Typ CSS klasy Javaskript Wóni se schowaju, jolic Custom
initial state
Nesting
Schowajobne tabele collapsible Definowana w Common.js wěcej ako 1 se chowajuca jo na boku. Jo Jo
Schowajobne wobłuki NavFrame

Za dalšne elementy taka funkcionalnosć njejo wužytna, dokulaž njeeksistěruju wótpowědne funkcije na boku MediaWiki:Common.js.