Pśedłoga:LocMap/grajkanišćo

Z Wikipedije
LocMap/grajkanišćo (Zemja)
LocMap/grajkanišćo (Zemja)
DEC
žedne koordinaty
Dokumentacija Dokumentacija

Wužywanje

{{LocMap|Mě poziciskeje mapy
 <!-- Frame Ramik -->
|border   = <!-- Barwa ramika abo none -->
|background = <!-- Barwa slězyny, standardne zastajenje #F9F9F9 (transparent) -->
|caption  = <!-- Pódpis wobraza -->
|float   = <!-- left abo right Kórta se nalěwo abo napšawo wusměrjujo.
          center     Kórta se na blokowej rowninje (tabele) zwobrazujo a centrěrujo.
          inline     W aktualnych browserach se kórta na inline-rowninje zwobrazujo a nic
                  centrěrujo, móžo se pak z text-align wusměrjujo. 
                  W zestarjonych browserach, kótarež CSS-kakosć display:inline-table njepódpěruju
                  (IE <= 7, Firefox <= 2), wóstawa pśi blokowem zwobrazowanju z 1em
                  minimalnym wótstawkom nalěwo a napšawo!
          none      Kaž center, ale z 1em minimalnym wótstawkom nalěwo a napšawo město centrěrowanja. -->
|width   = <!-- ###  (maksimalna) šyrokosć kórty
      x### maksimalna wusokosć,
      ###x### maksimalny wobdacy pšawokut
      =   ›prozny‹ thumbsize-wužywarske zastajenje
         default 240 piskelow -->
|maptype  = relief  <!-- Wužywa fyzisku kórtu k zwobrazowanju, jolic tuta eksistěrujo. 
         Howacej se normalna kórta wužywa -->
|AlternatiwnaKórta = <!-- Croatia map modern.png (změni kórty w slězynje, Koordinaty ramika
se wót powšyknego mjenja kórty pśewzejo – pśikaz by jano wót
pśedłogow, na pś. infokašćikow z rozdźělnymi regionalnymi wuzběhowanjemi,
wužywaś měł -->
|label   = <!-- Tekst k markěrowańskemu dypkoju -->
|label_size = <!-- Wjelikosć pisma we procenśe -->
|position  = <!-- left, right, top, bottom abo none –
       Pozicija pópisanja nastupajujcy markěrowańskego dypka, standardne zastajenje right -->
|wrap    = <!-- auto abo manual, standardne zastajenje auto - łamanje cery labela
auto:awtomatiski, manual:łamanja cerow se pśez zapis wót "<br />" w labelowym teksće wunuzuju -->
|mark    = <!-- datajowe mě za markěrowański dypk, standardne zastajenje je Red pog.svg -->
|marksize  = <!-- wjelikosć markěrowańskego dypka w pikselow, standardne zastajenje 8 -->
|marktarget = <!-- wótkazowy cil markěrowanja, standardne zastajenje je Geo-referencěrowanje -->
|background = <!-- barwa slězyny za pópisowy tekst, standardne zastajenje transparent -->
 <!-- Coordinates Koordinaty -->
|lat    = <!-- stopjeń šyriny w decimalnej gódnośe abo D/M/S →Pśedłoga:Coordinate#NS -->
 <!-- |lat_deg= |lat_min= |lat_sec= |lat_dir=   zestarjone! -->
|long    = <!-- stopjeń dlininy w decimalnej gódnośe abo D/M/S →Pśedłoga:Coordinate#EW -->
<!-- |lon_deg= |lon_min= |lon_sec= |lon_dir=   zestarjone! -->
|type    = <!-- Typ                  →Pśedłoga:Coordinate#type -->
|pop    = <!-- Wobydlarje              →Pśedłoga:Coordinate#pop -->
|elevation = <!-- Wysokosć               →Pśedłoga:Coordinate#elevation -->
|dim    = <!-- Dimensija               →Pśedłoga:Coordinate#dim -->
|region   = <!-- ISO 3166-1/2 Code           →Pśedłoga:Coordinate#region -->
|globe   = <!-- njebjaske śěleso           →Pśedłoga:Coordinate#globe -->
|name    = <!-- Mě objekta              →Pśedłoga:Coordinate#name -->
}}

Parameter mě poziciskeje mapy se póśegujo na Pśedłoga:Poziciska mapa mě poziciskeje mapy, kótaraž mě a koordinaty kórty wopśimjejo. Koordinaty (decimalne) se tu zwěsćiś mógu: http://www.mcaviglia.ch/gmap/get_coor_ext.asp?l=de (glědaj teke WP:GEO)

Markěrowanja

Wobrazowe dataja, kótarež se mógu ako markěrowanje wužywaś, su na stronje
 Commons: Map pointers – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow
LocMap/grajkanišćo (Awstriska)
LocMap/grajkanišćo (Awstriska)
DMS
Großglockner (Pozicija je srjejźišćo tśirožka)
LocMap/grajkanišćo (Awstriska)
LocMap/grajkanišćo (Awstriska)
DMS
Großglockner (Pozicija je srjejźišćo bazoweje linki)

Markěrowanja se pśi tom ze swójom srjejźišćom na žycanu koordinatu staje. Aby to korektnje funkcioněrowało, musytej pśi markěrowanjach šyrokosć a dłujkosć samskej byś, wobdawajucy pšawokut pótakem kwadratiski format měś. Pśi tom jo źiwaś, až optiske srjejźišćo nic pśecej jo identiske z geometriskim srjejźišćom. Tak wustatkujo wužyśe wót dataje za góry drugi zaśišć ako dataje (zasej jaden pódla drugego  ), srjejźišćo jo w prědnem paźe śěžyšćo, w drugem paźe srjejźišćo bazy a wótpowědujo pśi tym optiskemu wócakowanju za góru wjelgin lěpjej. W pśikłaźe lažy wopšawdna pozicija lěbda nižej granicy k Salzburgej. Pśi drugem ikonje wobraz:RedMountain.svg se srjejźišćo bazy do srjejźišća wobrazkoweje dataje staji, pśez to až se wobdawajuce wobłuki transparentnje pśidaju.

Kreěrowanje nowych mapow

Pódpśełogi muse pó mustrje „Pśedłoga:LocMap mě mapy“ mjenjowane byś. Wuměnjenje, aby nowu pódpśedłogu wuźěłaś, jo wobraz, kótaryž kórtu pokazujo, kótarejež nacerjenje kórtoweje seśe (nimski de:Kartennetzentwurf) jo znaty abo se nejmjeńša pó móžnosći dokładnje pówoblicowaś móžo.

Jolic źo wó kórtu w platowej projekciji (nimski de:quadratische Plattkarte), da se móžo žrědłowy tekst Pśedłoga:LocMap Irska pśewześ a pśiměriś:

{{#switch:{{{1}}}
|name  = Irska
|top  = 55.6
|bottom = 51.2
|left  = -11.0
|right = -5.0
|image = Ireland location map.svg
}}
 • name wopisa region, kótaryž kórta pokazujo, lemma jo titel pśisłušnego nastawka Wikipedije. Parameter lemma móžo teke wupadnuś, jolic se z name rowna.
 • top, bottom, left a right su koordinaty kórtowych granicow. Koordinaty se muse decimalnje dawaś. Njebjaski směr se pśez znamuško wóźiś (pódpołnoc a pódzajtšo pozitiwnej, pódpołdnjo a pódwjacor negatiwnej).
 • image jo mě wobrazoweje dataje.

Jolic k pódpśedłoze mimo normalneje, politiskeje poziciskeje kórty teke hyšći fyzika kórta z samskimi kórtowymi granicami a samskim nacerjenim kórtoweje seśe eksistěrujo, da se toś ta z parametrowej kombinaciju image|relief pódawaś ma. Pśi falowacem drugem parametrje abo njeznatych kórtowych typach se stawnje normalna, politiska poziciska kórta ako standard pódawa:

{{#switch:{{{1}}}|
|name = Nimska
| top  = 55.1
| bottom = 47.2
| left  = 5.5
| right = 15.5
|image={{#switch: {{{2|}}}
|relief=Relief Map of Germany.png
|#default=Germany location map.svg
}}
}}

Kórty w platowej projekciji (nimski Quadratische Plattkarten) se póbituju, jolic region, kótaryž se zwobrazowaś ma, nic pśeliš daloko wót ekwatora jo zdalony a žeden pśeliš wjeliki rozměr njama. Wóno se góźe wósebnje jadnory nałožowaś a se mógu w wjelgin wjele Wikijach wužywaś. Kórty, kótarež 180. stopjeń dlininy pśekšocuju, se awtomatiski spóznawaju a korektnje wobjadnaju; to pak njepłaśi we wšych drugich Wikijach.

Za někotare regiony kaž Kanada abo Rusku su druge nacerjenja kórtowych seśow lěpjej pśigódne; Polarne regiony se njegóźe scełego ako kórty z platowej projekciji zwobrazowaś. Tu móžo žrědłowy tekst Pśedłoga:LocMap Antarktis ako pśikład słužyś:

{{#switch: {{{1}}}
| name = Antarktis
| x   = 50 + 50/(90-60) * (90+({{{2}}})) * sin(pi/180*({{{3}}}))
| y   = 50 - 50/(90-60) * (90+({{{2}}})) * cos(pi/180*({{{3}}}))
| image = Antarctica blank.svg
}}
 • name, lemma a image maju samski wóznam kaž pśi kórtach w platowej projekciji.
 • x a y su formule, aby z koordinaty relatiwnu poziciju markěrowanja w procentach wulicowaś. x dosega wót 0 na lěwej až 100 na pšawej, y wót 0 na górnej až 100 na dolnej kšomje kórty. W formulow stojtej stopjenjej šyriny a doliny ako parametraj {{{2}}} a {{{3}}} k dispoziciji.

Z toś tym systemom se góźe lubowólne nacerjenja kórtoweje seśe – teke "Einklinker" w kórtach w platoweje projekciji kaž Jan Mayen w Pśedłoga:LocMap Norwegska Svalbard a Jan Mayen (nimski de:Vorlage:Positionskarte Norwegen Svalbard und Jan Mayen – pśeźěłaś. Ewentualne problemy z pśekšocowanim 180. stopjenja dlininy se mógu direktnje we formulach wupopadnuś (Pśikład). Wón se hyšći radnje rědko wužywa (w nimskej wikipediji 9 z 564 kórtow, Staw december 2009) a njestoj we wšych drugich Wikijach k dispoziciji.

Dokumentacija takich pśedłogow

Aby dokumentaciju pśidaś, wužywaj pšosym slědujucy kod ned pó górjejce mjenjowanem koźe:

<noinclude>{{LocMap/info}}</noinclude>

Mjaz tamnjejšej pśedłogu a </noinclude>-kodom mógu pśidatne kategorije a cuzorěcne wótkaze stojaś. Ewentualne pśikłady wó wužyśu ma pó pśedłoze, ale pśed pśidatnymi kategorijami a cuzorěcnymi wótkazami stojaś.

Glědajśo

Glědajśo, až bok za cas pśeglěda ale teke pó składowanju nejpjerwjej dla wašnja funkcioněrowanja pśedłogi {{LocMap/info}} wopak wuglěda. Pśeśiwo tomu pomoga jaden slědujuceju trikowu:

Žrědło

Wót de:Vorlage:Positionskarte wzata.

Pśikłady

Karta z normalnym popisom (stopjenje)

Husum
{{LocMap
 |Nimska Šleswig-Holštejnska
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 }}
Husum (Šleswig-Holštejnska)
Husum (Šleswig-Holštejnska)
DEC
Husum
Husum
Husum

Karta z a indiwiduelnym popisom a tekstowej slězynu

Husum
{{LocMap
 |Nimska Šleswig-Holštejnska
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |background=#FEFEE9
 |caption=Město Husum na kórśe wót Šleswig-Holštejnskeje.
 }}
Husum (Šleswig-Holštejnska)
Husum (Šleswig-Holštejnska)
DEC
Husum
Husum
Husum
Město Husum na kórśe wót Šleswig-Holštejnskeje.

Mapa ze změnjenym dypkom a wětšym popisom

Husum
{{LocMap
 |Nimska Šleswig-Holštejnska
 |label=Husum
 |label_size=120
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |mark = Paris plan pointer b jms.gif
 |marksize=12
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |caption=Město Husum na kórśe wót Šleswig-Holštejnskeje.
 }}
Husum (Šleswig-Holštejnska)
Husum (Šleswig-Holštejnska)
DEC
Husum
Husum
Husum
Město Husum na kórśe wót Šleswig-Holštejnskeje.

Wariacije z alternatiwnymi kórtami za infokašćiki

Husum na kórśe z pśezpólnym zwobrazowanim
{{LocMap
 |Nimska Šleswig-Holštejnska
 |maptype=relief
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 }}
Husum (Šleswig-Holštejnska)
Husum (Šleswig-Holštejnska)
DEC
Husum
Husum
Husum
Husum na satelitowej kórśe
{{LocMap
 |Europa
 |AlternatiwnaKórta=Europe bluemarble laea location map.jpg
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |region=DE-SH
 |position=right
 |width=300
 |float=right
}}
Husum (Europa)
Husum (Europa)
DEC
Husum
Husum
Husum

Kórta bźez nadpisa

Tallinn (Estniska)
{{LocMap
 |Estniska
 |label=Tallinn
 |position=left
 |width=250
 |lat=59/25/
 |long=24/46/
 |float=right
 |caption=
 }}
Tallinn (Estniska)
Tallinn (Estniska)
DEC
Tallinn
Tallinn
Tallinn

Na pódpołdnjo ekwatora, na pódwjacor nuloweho meridiana

La Paz (Boliwiska)
{{LocMap
 |Boliwiska
 |label=La Paz
 |lat=16/29/39/S
 |long=68/08/51/W
 |position=right
 |width=250
 |float=right
 |caption=Połoženje města La Paz w Boliwiskej
 }}
La Paz (Boliwiska)
La Paz (Boliwiska)
DEC
La Paz
La Paz
La Paz
Połoženje města La Paz w Boliwiskej

Poziciska kórta z wšakimi markěrowanjami

(glědaj teke Pśedłoga:LocMap+)

Někotare městna w Nimskej
{{ LocMap+
 | Nimska
 | width=375
 | float=right
 | caption=Někotare městna
 | places={{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Label prědnego městnego 
         mjenja lažy nalěwo dypka
     | position=left
     | lat=53/10/14
     | long=09/34/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Druge městno žeden label
         za městne mě njama
     | position=none
     | lat=52/52/14
     | long=10/44/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Label tśeśehgo městna<br />
         lažy pód dypkom a ma<br/>
         manuelnu změnu linki
     | position=bottom | wrap=manual
     | lat=51/55/14
     | long=11/12/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Label stwórtego městnego 
         mjenja lažy napšawo dypka
     | position=right
     | lat=49/55/14
     | long=10/54/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Nimska
     | label=Label pětego městnego mjenja
         lažy wuše dypka 
     | position=top
     | lat=47/50/08
     | long=10/52/16
     }}
 }}
 
LocMap/grajkanišćo (Nimska)
LocMap/grajkanišćo (Nimska)
DEC
Label prědnego městnego mjenja lažy nalěwo dypka
Label prědnego městnego mjenja lažy nalěwo dypka
Label prědnego městnego mjenja lažy nalěwo dypka
DEC
Druge městno žeden label za městne mě njama
Druge městno žeden label za městne mě njama
DEC
Label tśeśego městna lažy pód dypkom a ma manuelnu změnu linki
Label tśeśego městna
lažy pód dypkom a ma
manuelnu změnu linki
Label tśeśego městna
lažy pód dypkom a ma
manuelnu změnu linki
DEC
Label stwórtego městnego mjenja lažy napšawo dypka
Label stwórtego městnego mjenja lažy napšawo dypka
Label stwórtego městnego mjenja lažy napšawo dypka
DEC
Label pětego městnego mjenja lažy wuše dypka
Label pětego městnego mjenja lažy wuše dypka
Label pětego městnego mjenja lažy wuše dypka
Někotare městna

Disponujomne kórty

Lisćina disponujobnych pśedłogow pó mustrje "Pśedłoga:LocMap mě kórty" jo na boku Kategorija:Pśedłoga:LocMap. Sortěrowanje se pó mjenjach krajow pśewjeźo.


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.