K wobsahej skočić

Pśedłoga:LocMap/info

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga słužy k dokumentěrowanju metadatowych pśedłogow za {{LocMap}} z Kategorije:Pśedłoga:LocMap. Wóna wudawa za to metadaty derje aranžěrowane (z tym až wóna wucyta je ze swójskim zapśimjeśim), napóra ewtl. wótwardowańske wótkaze a se stara za awtomatiske pśidaśe do kategorije. Kaž se tós te pśedłogi napóraju, to jo wujasnjone na boku Pśedłoga:LocMap#Kreěrowanje nowych kórtow. Toś ta dokumentacija se zaběra jano z opcionalnymi móžnosćami pśedłoga Pśedłoga:LocMap/info za specialne pady.

Wužywanje

<noinclude>
{{LocMap/info}}
</noinclude>

Pšosym glědaj, až toś ten kod musy direktnje w pótrjefjonej metadatowej pśedłoze stojaś. Toś, wóna njefunkcioněrujo na pódboku dokumentacije, kótaryž by togodla jano za pśikłady wó wužywanju napóraś měła, kaž w {{LocMap Nimska/Dokumentacija}}.

Parametry

Jolic njejo kraj, wužywaj pšosym njemjenjowany prědny parameter (w žrědłowym teksće pśedłogi jo {{{1}}}) za alternatiwny tekst, kótaryž se město słowa kraj pokaza. Jolic kraj njama chórgoj abo mě dataje njejo znate, piš pšosym mjenjowany parameter noflag abo bźez-chórgoje z někakej gódnosću.

sortkey
Z pomocu toś togo parametra jo móžno změniś zarědowanje do Kategorija:Pśedłoga:LocMap. Wóna inaktiwizujo rědowański kod kraj.
sortkey2
Jolic kraj jo definěrowany z pomocu parametra 1, pótom rědowane kluce za wobeju kategorije se awtomatiski wudopołni z gódnotu wót name.
Z pomocu parametra sortkey2 jo móžno inaktiwizowaś toś ten pśidawk. Ale wón jo wótwisnje togo wužywajobne, lěc se awtomatiski pśidawk stanjo abo nic.
kórty
Jolic nic jano eksistěrujo normalna a reliefowa kórśe, kaž jo cytajobne na boku Pśedłoga:LocMap#Kreěrowanje nowych kórtow, pótom toś te pśidatne móžnosći se muse wózjawjaś pśedłoze dokumentacije. Wše pśidatne kórtowe wašnje za to se pśepódaju parametroju kórty ako lisćina, kótaraž jo rozrědowana z pomocu nachylonych smužkow.
region
To jo regionowy kod pó ISO-3166-2. Wón se pótrjebujo, aby korektnje zawězował pśedłogu Pśedłoga:Coordinate za srjejźišćo kórty. Mimo togo se kontrolěrujo pó koźe lěc kórtowa pśedłoga jo w pótrjefjonej Info_ISO-3166-2-owej pśedłoze (glědaj wótwardowanje).

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.

Wopis

Toś ta pśedłoga wopśimjejo daty za kraj . Wóna pódpěra tak {{LocMap}}, {{Dypk na kórśe}}, {{Coordinate}}, {{Górna kórta}} a {{kórta w rožku}}.

Kórta: swět
Wurězk kórty
Poziciska kórta za kraj
Parameter
(z komentarom)
Gódnosć


Glědaj teke

Głownej pśedłoze

  • Pśedłoga:LocMap jo głowna pśedłoga za wše pśedłogi pó "LocMap"-šemje. Jolic coš znaś, což musyš typowaś, dosega kliknuś na toś ten wótkaz (toś tu pśedłogu) a tam buźoš znaś, což se musy typowaś z někotarych wuběrobnych parametrow. Koordinaty musyš pśidaś pó wopisanym kraju.
  • Pśedłoga:Dypk na kórśe jo druga głowna předłoha, kótaraž markěrowanja hynac aranžěrujo.

Dalšne pśedłogi