K wobsahej skočić

Pśedłoga:LocMap+

Z Wikipedije
LocMap+ (Zemja)
LocMap+ (Zemja)
LocMap+ (Zemja)
Dokumentacija Dokumentacija

Pśedłoga LocMap+ jo dodaśe k pśedłoze LocMap, kótarež dowólujo, zwobrazowaś wěcore dypki na kórśe.

Za póstajenje dypkow na kórśe se pśedłoga LocMap~ wužywa. Za parameter marktype se pomocna pśedłoga {{LocMap/markěrowanje}} wužywa.

Wužywanje

Kórta

{{LocMap+
|mě LocMap
|border   = barwa wobłuka abo none
|background = Barwa slězyny, standard jo #f9f9f9
|caption  = wobrazowy pódpisanje
|float   = left, right, center abo none
|width   = šyrokosć kórty
|AlternativeMap = Croatia map modern.png (změnja kórtu w slězynje. 
           wobłukowe koordinaty buchu wót głownej kórty pśijimowane)
|places   = Lisćina pśedłogow LocMap~, kótarež połoženjow dypkow na kórśe definěruju
}}

Pozicija

{{LocMap~
|label   = Tekst k markěrowanym dypkoju
|label_size = wjelikosć pisma w procentach
|label_style= Lisćina atributow pisma, glědaj dołojce
|label_color= Barwa za pópisański tekst
|mark    = mě dataje za markěrowański dypk, standard jo Red pog.svg
|marktype  = mě družyny markěrowanja, standard njejo nic.
|marksize  = wjelikosć markěrowańskego dypka w pikselach, standard jo 8
|position  = left, right, top, bottom abo none – 
       Połoženje pópisanja nastupajcy markěrowański dypk, Voreinstellung right
|wrap    = auto abo manual, standard jo auto - łamanje smužki labela
       auto:awtomatiski, manual:łamanje se pśez input wót "<br>" do labelowego teksta wunuźijo
|background = barwa slězyny za pópisański tekst, standard jo transparent
|lat    = geogr. dliń (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za pódwjacornu dliń)
      |lat_deg  = 56 | lat_min = | lat_sec = |lat_dir = (zestarjony)
|long    = geogr. šyrina (decimalne Geokoordinaty, negatiwne za pódpołdnjowu šyrinu)
      |lon_deg  = 16 | lon_min = | lon_sec = |lon_dir = (zestarjony)
|type    =<!-- country   za kraje
         state    za druge statowe wutwóry, njesuwerene staty ...
         adm1st   za zwězkowe kraje, kantony ...
         adm2nd   za krajne wokrejse, zastojańske gmejny ...
         city    za města a źěla městow, sedlišća a sedlišćowe gmejny
         isle    za kupy, kupki kupow
         airport   za lětanišća, zepěranišća lětarstwa ...
         mountain  za góry, górki, góriny, górske pśechody
         waterbody  za wódy: rěki, jazory, lodojce, kanale,
                 wódopady, Geysire ...
         forest   za góle a lěse (z EN)
         landmark  za zajmnostki, markantne dypki, chromy
               a wšo druge což se górjejce njegóźi.     -->
|pop    =<!-- licba wobydlarjow                        -->
|elevation =<!-- wusokosć nad mórskeje głaźiny (amtska wusokosć regiona region) -->
|dim    =<!-- Objektowy pśeměr w metrach                    -->
|region   =<!-- ISO 3166-1/2 kode (wšake kody z ›/‹ źělone)          -->
|name    =<!-- mě koordinata                         -->
}}

Tekst

{{LocMap~
|Y     = relatiwna wertikalna pozicija w procentach wót wjercha
|X     = relatiwna horicontalna pozicija w procentach wótlěwa
|label   = tekst pódla markěrowańskego dypka
|label_size = wjelikosć pisma w procentach
|label_style= lisćina atributow pisma, glědaj dołojce
|label_color= barwa za pópisański tekst
|position  = left abo right abo top abo bottom abo center abo none
       abo cysło mjaz 1 a 12 (wotpowědujcy cas na analogiskim cifrowniku)
       Pozicija pópisanja nastupajcy markěrowańskego dypka,
       standard pó połoženju na mapje 2, 4, 8 abo 10
|wrap    = auto abo manual, standard je auto - łamanje smužki labela
       auto:awtomatiski, manual:łamanje smužki se z inputom wót "<br>" do labelowego teksta wunuźijo
|background = barwa slězyny za pópisański tekst, standard jo transparent
}}

dokładniše informacije su na bokach pśedłogi LocMap.

Atributy pisma

Atributy pisma ze slědujuceje lisćiny se pódpěraju. Wšake toś te atributy se mógu z / źělone jaden za drugim pišu

Pódaśe Atribut pisma Pśikład
Normalne pismo Pópisanje
bold tucny Pópisanje
italic kursiwny Pópisanje
underline pódšmarowany Pópisanje
letterspacing rozćěgowany Pópisanje
wordspacing wótstawk słowow Pópisanje z wótstawkom
smallcaps kapitelki Pópisanje
uppercase wersalne pismo Pópisanje

Gromadu z label_color se pódaju slědujuce pórucone kombinacije

Pódaśe Wužyśe Pśikład
label_style=bold/uppercase|label_color=#646464 teritorij Francojska
label_style=bold|label_color=#646464 teritorij wótźěla Bretanja
label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase|label_color=#2A6DB5 wodźizna Atlantiski ocean
label_style=bold/italic/letterspacing|label_color=#704040 góriny Alpy

Pśikłada

LocMap+ (Nimska)
LocMap+ (Nimska)
Pódpołnocne mórjo
DEC
Drježdźany
DEC
Berlin
DEC
München z
manuelnym łamanim smužki
DEC
Köln scełego bźez łamanja
DEC
Hamburg z awtomatiskim łamanim smužki
Tekstowa legenda Komentar
Někotare nimske města
{{LocMap+|Nimska|width=300|float=center|caption=Někotare nimske města|places=
 {{LocMap~|X=13|Y=10|position=center|label_style=bold/italic/letterspacing/uppercase|label_color=#2A6DB5|label=Pódpołnocne mórjo}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=51/2|long=13/44|region=DE-SN|position=left|background=#FFFFFF|label=Drježdźany|name=Dresden}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=52/30|long=13/24|region=DE-BE|position=right|background=#FFFFFF|label=Berlin|name=Berlin|marktype=stolica}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=48/8|long=11/34|region=DE-BY|position=right|wrap=manual|background=#FFFFFF|label=München z<br>manuelnym łamanim smužki|name=München}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=50/57|long=6/58|region=DE-NW|position=top|wrap=manual|background=#FFFFFF|label=Köln scełego bźez łamanja}}
 {{LocMap~|Nimska|lat=53/34|long=10/02|region=DE-HH|position=bottom|background=#FFFFFF|label=Hamburg z awtomatiskim łamanim smužki|name=Hamburg}}
 {{LocMap~|Y=50|X=50|position=bottom|background=#AAAAAA|label=Tekstowa legenda Komentar}}
}}
LocMap+ (Rusojska)
LocMap+ (Rusojska)
DMS
Chabarowsk
DMS
Wladiwostok
DMS
Krasnojarsk
DMS
Tomsk
DMS
Nowosibirsk
DMS
Samara
DMS
Moskau
DMS
St. Petersburg
Někotare rusojske města
{{LocMap+|Rusojska|width=800|float=center|caption=Někotare rusojske města|places=
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=48|lat_min=29|lon_deg=135|lon_min=04|position=left|background=#FFFFFF|label=Chabarowsk}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=43|lat_min=07|lon_deg=131|lon_min=54|position=right|background=#FFFFFF|label=Wladiwostok}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=56|lat_min=00|lon_deg=92|lon_min=56|position=right|background=#FFFFFF|label=Krasnojarsk}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=56|lat_min=30|lon_deg=84|lon_min=58|position=left|background=#FFFFFF|label=Tomsk}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=55|lat_min=02|lon_deg=82|lon_min=55|position=bottom|background=#FFFFFF|label=Nowosibirsk}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=53|lat_min=11|lon_deg=50|lon_min=07|position=right|background=#FFFFFF|label=Samara}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=55|lat_min=45|lon_deg=37|lon_min=37|position=right|background=#FFFFFF|label=Moskau|marktype=stolica}}
 {{LocMap~|Rusojska|lat_deg=59|lat_min=57|lon_deg=30|lon_min=19|position=right|background=#FFFFFF|label=St. Petersburg}}
}}

Kombiněrowane kórty

Jolic jaden dypkow se na kórśe njezwobrazujo, da se móžotej dwě kórśe jaden na drugi połožitej. Druga kórta se z pomocu pśedłogi {{Kórta w rožku}} aranžěrujo.

LocMap+ (Saudi-Arabska)
LocMap+ (Saudi-Arabska)
DEC
Babylon
DEC
Jathrib
DEC
Dedan
DEC
Tayma (Eksil wót Nabonida)
DEC
Edom
Wjelika kórta: Saudi-Arabska
Małka kórta: Irak
{{LocMap+
|Saudi-Arabska
|caption=<small>'''Wjelika kórta: Saudi-Arabska <br />Małka kórta: Irak'''</small>
|width=250
|float=right
|places=
{{Kórta w rožku
|1=Irak
|kórta=Saudi-Arabska
|šyrokosć=100
|rožk=
|wujasnjenje=
|species=
|dataja=
|dodank={{LocMap~
|Irak|lat=32/32/30
|long=44/25/24
|region=IQ
|position=right
|label=Babylon
|name=Babylon
}}
|stil=;
}}
{{LocMap~
|Saudi-Arabska
|label=Jathrib
|lat = 24/30/00
|long = 39/40/25
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Saudi-Arabska
|label=Dedan
|lat=26/30/00
|long=37/30/00
|region=SA
|position=left
}}
{{LocMap~
|Saudi-Arabska
|label=Tayma (Eksil wót Nabonida)
|lat = 27/38
|long = 38/33
|region=SA
|position=right
}}
{{LocMap~
|Saudi-Arabska
|label='''Edom'''
|lat=30/20/00
|long=35/15/00
|region=SA
|position=right
}}
}}

Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.