K wobsahej skočić

Pśedłoga:Wšake wobraze

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga napóra kašćik z dwěma až pěś wobrazami, kótarež su aranžěrowane wertikalnje abo horicontalnje z wopisami za ceły kašćik a/abo za wše wobraze.

Toś ta pśedłoga se móžo samo za trik wužywaś, aby jawił wěcej ako jaden wobraz w infokašćiku, jolic ten njama dosć wužywabnych parametrow. Wašnja se pokazujo na Pśedłoga:Infokašćik kupa/trik. Ale to funkcioněrujo wšuźi, źož pótrjefjony wobrazowy parameter w žrědłowem koźe infokašćika se z Lua-modulom {{InfoboxImage}} aranžěrujo.

Wužyśe

 • połoženje normalnje jo "center"
 • směr normalnje jo "horicontalny" (druga móžna gódnota: wertikalny)
 • głownaCera_połoženje normalnje jo "center"
 • spódnaCera_połoženje normalnje jo "left"
 • wobraz1 jo mě prědnego wobraza. Pódobny jo wobraz2 atd.
 • šyrokosć1 jo šyrokosć prědnego wobraza. Pódobny jo šyrokosć2 atd.
 • alt1 jo alt-tekst za prědny wobraz. Pódobny jo alt2 atd.
 • wopis1 jo wopis prědnego wobraza. Pódobny jo wopis2 atd.
 • wótkaz1 jo titel boka, na kótaryž wobraz wótkazujo. Pódobny jo wótkaz2 atd. Jolic njejo definěrowany, wobraz wótkazujo na swój zwucony wopisowany bok. Jolic jo definěrowany na proznu gódnotu, wobraz njewótkazujo niźi; to by wužywaś měło za jano dekoratiwne wobraze ako pó WP:ALT.
  Glědajśo: Jolic wobraz jo pód lichotnej licency kaž GFDL abo CC licenca, njewužywaj toś ten parameter, dokulaž pšawidło toś teje licency pomina licencu, abo wótkaz na nju, se z wobrazom reprodukěrowaś. Wobraz musy togodla wótkazowaś na bok wobraza. "Public domain"-wobraze njejsu subjekt toś teje restrikcije.
 • šyrokosć pśepisujo šyrokosć1, šyrokosć2, šyrokosć3, šyrokosć4, a šyrokosć5. Jolic coš, až wše wobraze rozdźělnu šyrokosć maju, njewužywaj šyrokosć parameter.
 • głownaCera, spódnaCera, wopis a slězyna su opcionalne.
{{wšake wobraze
 | połoženje      = left/right/center
 | směr         = horicontalny/wertikalny
 | głownaCera      = 
 | głownaCera_połoženje = left/right/center
 | głownaCera_slězyna  = 
 | spódnaCera      = 
 | spódnaCera_połoženje = left/right/center
 | spódnaCera_slězyna  = 
 | šyrokosć  = 

 | wobraz1  = 
 | šyrokosć1 = 
 | alt1    =
 | wopis1   = 

 | wobraz2  = 
 | šyrokosć2 = 
 | alt2    =
 | wopis2   = 

 | wobraz3  = 
 | šyrokosć3 = 
 | alt3    =
 | wopis3   = 

 | wobraz4  = 
 | šyrokosć4 = 
 | alt4    =
 | wopis4   = 

 | wobraz5  = 
 | šyrokosć5 = 
 | alt5    =
 | wopis5   = 
}}

Pśikłady

Pśikład z dwěma wobrazoma jaden pla drugego napšawo

Žołta kórta
Cerwjena kórta
Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili ze žołtej kórtu, a wupósłali z cerwjeneju kórtu, kótaraž jo wótergi kulowata.
{{wšake wobraze
 | spódnaCera  = Grajarjam se su pózwarnowanje wugronili...
 | šyrokosć  = 60

 | wobraz1  = Yellow card.svg
 | alt1    = Žołta kórta

 | wobraz2  = Red card.svg
 | alt2    = Cerwjena kórta
}}


Pśikład z dwěma wobrazoma jaden nad drugim nalěwo

Noze w pśirownowanju
Strowa noga z pódłujkeju wjelbu
Płona stopa
{{wšake wobraze
 | połoženje  = left
 | směr    = wertikalny
 | głownaCera = Noze w pśirownowanju
 | šyrokosć  = 200
 | wobraz1   = Foot Arche (PSF).png
 | wopis1   = Strowa noga z pódłujkeju wjelbu
 | wobraz2   = Flatfoot.jpg
 | wopis2   = Płona stopa
}}


Z pśewidnosću nalěwo

PNG pśewidny pśikład
Barwojte kóstki z běłej slězynu
PNG wobraz z 8-bitowym pśewidnostnym layer...
Barwojte kóstki z kśickatej slězynu
...how lažy nad kašćikateju slězynu.
{{wšake wobraze
 | połoženje = left
 | směr    = wertikalny
 | głownaCera  = [[PNG]] pśewidny pśikład
 | šyrokosć  = 200

 | wobraz1  = PNG transparency demonstration 1.png
 | wopis1 = PNG wobraz...
 | alt1    = Barwojte kóstki z běłej slězynu

 | wobraz2  = PNG transparency demonstration 2.png
 | alt2    = Barwojte kóstki z kśickatej slězynu
 | wopis2 = ...tu leži...
}}


Pśikład z jadnotliwymi titelami

2
Licba 2
3
Licba 3
4
Licba 4
Jolic wužywaŕ ma wěcej ako jaden samskego typa barnstar, to móžo representěrowaś je z ribbons a toś te cyfry aby licbu pokazowało.
{{wšake wobraze
 | spódnaCera  = Jolic wužywaŕ ma...
 | šyrokosć = 60

 | wobraz1  = Ribbon numeral 2.png
 | alt1   = 2
 | wopis1  = Licba 2

 | wobraz2  = Ribbon numeral 3.png
 | alt2   = 3
 | wopis2  = Licba 3

 | wobraz3  = Ribbon numeral 4.png
 | alt3   = 4
 | wopis3  = Licba 4
}}

Pśikład z slězynoweju barwu

Zelene zele z někotarymi małkimi žołto-běłymi kwiśonkami
Tśi małe běłe a žołte kwiśonki pśed zelenej łopjenowej slězynu
Łopjena rostliny. Wóni su w kupkach pó tśoch, kužde z tśi lapami.
Wšědna pižmonka (Adoxa moschatellina)


{{wšake wobraze
 | wobraz1=Adoxa_moschatellina_210406.jpg
 | alt1  =Zelene zele z někotarymi małkimi žołto-běłymi kwiśonkami 

 | wobraz2=Adoxa_moschatellina_210406a.jpg
 | alt2  =Tśi małe běłe a žołte kwiśonki pśed zelenej łopjenowej slězynu

 | wobraz3=adoxa_moschatellina_blatt.jpeg
 | alt3  =Łopjena rostliny. Wóni su w kupkach pó tśoch, kužde z tśi lapami.

 | spódnaCera=[[Wšědna pižmonka]] (''Adoxa moschatellina'')
 | spódnaCera_slězyna=#BBDD99
 | slězyna=#BBDD99
 | spódnaCera_połoženje=center
 | šyrokosć=160
}}

Pśikłady z wótkazami

Mul
Mul
骡子, luózi
Wósoł
Wosoł
驴子, lǘzi
Pstruga
Ryba
,
Mul wotkazuje na Mul, wosoł njewotkazuje nihdźe, a pstruha wotkazuje na zwučenu wopisnu stronu wobraza.
{{wšake wobraze
 | spódnaCera  = Mul wótkazujo na ''[[Mul]]'', wosoł njewótkazujo niźi, a pstruga wótkazujo na zwucony wopisny bok wobraza.
 | połoženje   = left

 | wobraz1  = Frecklesmule.jpg
 | šyrkosć1  = 143
 | alt1   = Mul
 | wopis1 = <center>Mul</br>骡子, ''luózi''</center>
 | wótkaz1   = Mul

 | wobraz2  = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
 | šyrokosć2  = 150
 | alt2   = Wósoł 
 | wopis2 = <center>Wosoł</br>驴子, lǘzi</center>
 | wótkaz2   =

 | wobraz3  = Rainbow_trout.png
 | šyrokosć3  = 91
 | alt3   = Pstruga
 | wopis3 = <center>Ryba</br>{{lang|zh|2=鱼}}, ''yú''</center>
}}


Horicontalne zaměstnjenje: přiměrjenje wusokosć wobrazow

Toś ten trik njejo notny jolic wobej wobraza matej samske aspect ratio, źož width dosega
 • Rozsuźi za zgromadnu wusokosć za wobraza, na pś. 100 pikselow.
 • Kukaj na strony kuždych wobrazow aby zgónił dopołne rozegnaśe. Na pś.:
 • Za kwadratiske wobraze, wužywaj toś tu šemu aby wutwórił formulu za widthn parametry, z formy:
  • {{#expr: (dh * ow / oh) round 0}}
 • źož
  • dh jo žycana wusokosć w pikselach (100)
  • ow jo originalna šyrokosć w pikselach (750 abo 300)
  • oh jo originalna wusokosć w pikselach (536 abo 300)
 • Za kwadratiske wobraze, jadnory zapis width na žyconu wusokosć.
Wósoł
Wósoł, njekwadratiski a originalnje 536 pikselow wusoki
Pstruha
Ryba, kwadratiska a originalnje 300 pikselow wusoka.
Dwa wobraza se z wusokosću wót 100 pikselow pokazujotej.
{{wšake wobraze
 | spódnaCera = Dwa wobraza se z wusokosću wót 100 pikselow pokazujotej.
 | align   = right

 | wobraz1  = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
 | šyrokosć1  = {{#expr: (100 * 750 / 536) round 0}}
 | alt1   = Wósoł
 | wopis1 = Wósoł, njekwadratiski a originalnje 536 pikselow wusoki

 | wobraz2  = Rainbow_trout.png
 | šyrokosć2  = 100
 | alt2   = Pstruha
 | wopis2 = Ryba, kwadratiska a originalnje 300 pikselow wusoka.
}}


Glědaj teke


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.