Wikipedija:Projekt za sedlišća

Z Wikipedije

Cil

Toś ten wikiprojekt se wužywa za organizěrowanje wuźěłowanja, wótwardowanja a kategorizěrowanja nastawkow wó sedlišćach, pólěpšenja eksistěrujucych nastawkow a ako powšykne wuchadnišćo za wše pšašanja wó sedlišćach.

Projekt za sedlišća

Projekt za sedlišća je wikipediski projekt, kótaregož zaměr jo źěło jogo pśinosujucych, samo pśigóźbnych, koordiněrowaś, a by wuźěłowanje, wótwardowanje a kategorizěrowanje nastawkow wó sedlišćach a pólěpšenje eksistěrujucych nastawkow organizěrował a aby ako powšykne wuchadnišćo za wše pšašanja wó sedlišćach słužył. Wón gromaźi wótpowědujuce pšosby wužywarjow a pomaga toś dobre nastawki wó sedlišćach zapisaś.

Jolic coš, až něcht ma śi pomagaś, dokóńc abo wutwóŕ dobry nastawk wó zajmnem abo wažnem sedlišću, zapiš wótkaz do jadneje z dweju pódbokow pšosba abo nadawki a jolic trjeba, zapiš něco wó žyconych nastawkach do diskusijnego boka pódboka.

Njekomuźi se swóje aktualizěrowanja, kritiki, komentary, naraźenja do diskusijnego boka dodaś.

Źěkujomy so wšym pśinosujucym.

Kak móžoš sobu wobźěłaś?

Eksistěruju někotare móžnosći sobu wobźěłaś w projekśe.

Pśigótowanje

 • znaty cyniś se z projektom
 • gromaźiś žycenja wó nowych nastawkach wó sedlišćach

Wuźěłowanje

 • nastawki wuźěłowaś, koděrowaś a pólěpšyś
 • wše nastawki do kategorijow zarědowaś
 • cuzorěcne wótkaze pśidaś abo pópšawiś
 • nastawki wó sedlišćach z drugich rěcow pśełožyś

Pśedłogi

Za infokašćik
Za njedopołne nastawki
Za wobraze

Kategorije

Bazowa kategorija za sedlišća w Dolnej Łužycy
Bazowa kategorija za sedlišća w Górnej Łužycy

Glědaj teke

Wužywabne žrědła za Dolnu Łužycu
Wužywabne žrědła za Górnu Łužycu

Problematiske nastawki

Wopśimjejo pó źělach wunamakane mjenja sedlišća
Wopacne pśesunjenje
 • RL jo wopśimjeśe ze staršeje wersije (wó rěce) nastawka Małksa do nastawka Małksa (rěka) kopěrował a pótom dalejpósrědnjenje do nastawka wó sedlišća změnił. Ale 32X jo naraźił to wótwrośiś.
  • Słownik Starosty wopśimjejo na boku 223 wobej wóznama.
  • Knigły Waltera Wenzela wopśimjejo na boku 83 za sedlišćo jano formu Mułkojce, ale z kritiku na Mukowem wukłaźenju.
  • Chto ma ideju? Wobej mjeni stej na tamnjejšej tofli do sedlišća, abo jano nimske mě?


Pśejźenje pśeśiwo stwóriśelskemu pšawoju (nimski URV)?
 • Janšojce wopśimjejo schowane teksty w nimšćinje (awtor jo był RL ako IP-wužywaŕ.)
 • Gubin wopśimjejo schowane teksty w nimšćinje (awtor jo był RL ako IP-wužywaŕ.)

Problematiske terminuse

Wopšawdu eksistěruju toś te serbske mjenja?
 • Nowa Wjas pśi rěce (LOS) (Myslim se, až mjenjowane serbske mě je wopacne.)
 • Źěwin (To jo dalejpósrědnjenje na Magdeburg. Ale myslim se, až toś te mě jo jano serbske mě za nimske Groß Düben pla Muska; pó słowniku Starosty.)

Anonsy

Apryl 2010
 • 9. apryla 2010 - start projekta

Wobźělnicy

Tu jo lisćina wobźělnikow, kótarež w toś tem projekśe pomagaju a na pšašanja drugich wužywarjow wótegronje. Jolic coš so wobźělowaś, móžoš wó tom pśez pśedłogu {{Wužywaŕ projekt/Sedlišća}} na swójej wužywarskem boku informěrowaś. Jolic maš fachowe znajobnosći wó něcym, piš pšosym to za twójom mjenim. Źěkujom se kuždemu!

Pomocne boki

Lisćina mjenja pó knigłach Waltera Wenzela
Lisćina wužywabnych terminusow a sadow

Slědne nastawki

Slědne nastawki
Njedopołne nastawki
 • Łomnica (Tam feluju cuzorěcne wótkaze, wobraze a infokašćik. Juž wopśimjejo serioznej žrědle, ale wótkaze na druge nastawki hyšći su dla wunamakanych mjenjow sedlišća wopacne.)
 • Wendisch Rietz (Tam feluju dalšne informacije wó sedlišću. Wopšawdu eksistěrujo serbske mě?)

Nadawki

 • Korektura eksistěrujucych nastawkow
 • Korektura cuzorěcnych wótkazow
 • Dodank pó dalšnych žrědłach
 • Dodank pśigódnych wobrazow

Pšosba wó nowy nastawk

Dodank pśigódnych wobrazow

Móžoš pśigódne wobraze we Wikipókłaźe namakaś.

Snaź na drugich stronach su pśigódne wobraze. Jolic jo, ga licenca jo wažna, aby wobraz na Wikipókład nagraś směli.


Glědaj teke