K wobsahej skočić

Pśedłoga:Infokašćik Město

Z Wikipedije


Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga wužywa se za tabelu w nastawkach wó sedlišćach.

Wužywanje

Felujo-li toś ta tabela w nastawku, kopěruj pšosym slědujucy tekst na zachopjeńk nastawka.

Nowa syntaksa za města
{{Infokašćik Město
|mě=jano, gaž dwě wariabli "mě swójske" a "mě serbske" by ten samy tekst wopśimowali
|mě swójske=
|mě serbske=
|wopon=
|šyrina=
|dlinina=
|region-ISO=
|stat=
|wusokosć=
|płonina=
|wobydlaŕstwo=
|staw=
|gustosć wobydlaŕstwa=
|postowa licba=
|pśedwólenje=
|website=
}}

Jolic wužywaš nowu syntaksu, pšosym njewužywaj "engelski" dypk, ale "nimski" a "serbski" koma pśi gódnośe płoniny (bźez měrjeńskeje gódnoty!) a žednu měrjeńsku gódnotu a žeden dypk pśi wobydlaŕstwje. Pótom funkcioněrujo derje awtomatiske licenje gustośe wobydlaŕstwa (gustosć zasedlenja. Glědaj dołojce). To njepłaśi, jolic wužywaš parameter "zwězkowy kraj", dokulaž se pótom pomocna pśedłoga wužywa, kaž na pś. {{Metadaty wobydlaŕstwo Bramborska}} za gódnotu "Bramborska".

Nowa syntaksa za gmejny
{{Infokašćik Město
|mě=jano, gaž dwě wariabli "mě swójske" a "mě serbske" by ten samy tekst wopśimowali
|mě swójske=
|mě serbske=
|wopon=
|šyrina=
|dlinina=
|region-ISO=
|stat=
|wusokosć=
|płonina=
|wobydlaŕstwo=
|staw=
|gustosć wobydlaŕstwa=
|g-płonina=
|g-wobydlaŕstwo=
|g-staw=
|g-gustosć wobydlaŕstwa=
|postowa licba=
|pśedwólenje=
|website=
}}
Stara syntaksa
{{Infokašćik Město
|mě=jano, gaž dwě wariabli "mě swójske" a "mě serbske" by ten samy tekst wopśimowali
|mě swójske=
|mě serbske=
|wopon=
|lat_deg=
|lat_min=
|lon_deg=
|lon_min=
|stat=
|wusokosć=
|płonina=
|wobydlaŕstwo=
|gustosć wobydlaŕstwa=
|postowa licba=
|pśedwólenje=
|website=
}}

Lisćina parametrow

Wariabla Typ Rozjasnjenja
trěbny mě města w krajowej rěcy a w serbšćinje,
gaž wobej stej samskej
mě swójske trěbny jolic ≠ mě serbske, howac
mě serbske trěbny jolic ≠ mě swójske, howac
wopon fakultatiwny Jolic eksistěrujo. Howac se wopon z pšašakom pokazujo.
logo fakultatiwny Jolic eksistěrujo. Pśikład jo w nastawku Reykjavík.
wjelikosć wopona fakultatiwny Jeli ≠ 100px
wopon-artikel fakultatiwny
šyrina trěbny definěrujo šyrinu pozicije města, jsy abo gmejny
dlinina trěbny definěrujo dlininu pozicije města, jsy abo gmejny
lat_deg zestarjony definěrujo stopnjowu poziciju města, jsy abo gmejny pó šyrinje
lat_min zestarjony definěrujo minutowu poziciju města, jsy abo gmejny pó šyrinje
lat_sec fakultatiwny / zestarjony definujo sekundowu poziciju města, jsy abo gmejny pó šyrinje. Jano, jolic ≠ 0.
lon_deg zestarjony definěrujo stopnjowu poziciju města, jsy abo gmejny pó dlininje
lon_min zestarjony definěrujo minutowu poziciju města, jsy abo gmejny pó dlininje
lon_sec fakultatiwny / zestarjony definujo sekundowu poziciju města, jsy abo gmejny pó dlininje. Jano, joli ≠ 0.
stat trěbny
nastawk wó staśe fakultatiwny definěrujo lema nastawka wó staśe, jolic wóno jo druge ako to z parametrom stat definěrowane.
zwězkowy stat fakultatiwny jano w Brazilskej a Zjadnośonych statow Ameriki
zwězkowy kraj fakultatiwny jano w Nimskej a Awstriskej
wojewódstwo fakultatiwny jano w Pólskej
wobcerk fakultatiwny
region fakultatiwny
prowinca fakultatiwny
kněžaŕstwowy wobcerk fakultatiwny jano w někotarych zwězkowych krajach
direkciski wobcerk fakultatiwny jano w Sakskej
wokrejs fakultatiwny
typ fakultatiwny Móžne gódnoty su: g abo gmejna za gmejny, gmejnowy źel abo gd za gmejnowe źěle, w abo wjas za jsy, m, město za města, městny źěl abo md za městne źěle.
gmejna fakultatiwny mě gmejny, ke kótarejž w nastawku wópisane sedlišćo słuša
wusokosć fakultatiwny
płonina trěbny
g-płonina fakultatiwny jano za gmejny
wobydlaŕstwo trěbny musy licba byś. toś bźez dypk abo prozne znamje! Howacej pśedłoga njamóžo z toś teju gódnotu licyś.
staw fakultatiwny informěrujo wó lěśe wobydlaŕstwa
gustosć wobydlaŕstwa trěbny
g-wobydlaŕstwo fakultatiwny
g-staw fakultatiwny datum za g-wobydlaŕstwo
gustosć wobydlaŕstwa fakultatiwny
bźezdźěłabnosć fakultatiwny
postowa licba trěbny
pśedwólenje trěbny
KFZ-wobznamjenje fakultatiwny jano, gaž eksistěrujo
gmejnski kluc fakultatiwny
gmejnske cysło fakultatiwny
załožone fakultatiwny
měsćańske pšawo fakultatiwny
rědowanje fakultatiwny
měsćańske zastojnstwo fakultatiwny musy z wopśimjeśim jo eksistěrowaś, gaž wužywaš
jadnu ze slědujucych wariablow
rozrědowanje města fakultatiwny jano za města
rozrědowanje gmejny fakultatiwny jano za gmejny a jsy
adresa fakultatiwny To jo adresa měsćańskego zastojnstwa
telefon fakultatiwny To jo telefon měsćańskego zastojnstwa
Faks fakultatiwny To jo faks měsćańskego zastojnstwa
website fakultatiwny
e-mailowa adresa fakultatiwny
Politika fakultatiwny musy z wopśimjeśim jo eksistěrowaś, gaž wužywaš
jednu ze slědujucych wariablow
wušy šołta fakultatiwny
měsćański šołta fakultatiwny
wejsny šołta fakultatiwny
głowa sedlišća fakultatiwny jano, joli slědne parametry njejsu móžne
titel głowy sedlišća fakultatiwny
slědne wólby fakultatiwny
pśiduce wólby fakultatiwny
Partnaŕske města fakultatiwny jano, gaž eksistěrujo take partnarstwo
kórta fakultatiwny
kórta-mě fakultatiwny
wjelikosć kórty fakultatiwny Joli ≠ 100px
kórta-artikel fakultatiwny
kórta2 fakultatiwny jano za pśidanu kórtu, na pś. wó regionje
kórta2-mě fakultatiwny jano z wariablu kórta2
wjelikosć kórty2 fakultatiwny definujo wjelikosć kórty, kótaraž se pśez wariablu kórta2 definěrujo.
bźez chórgoje fakultatiwny Jano, jolic dataja za chórgoj wótpowědnego kraja pla commons felujo. Howac se awtomatiski wobraz chórgoje z pomocu dweju pśedłogow ({{Chórgoj}} a {{MěstnoChórgoje}} pokazujo).


Dalšne parametry

Slědujuce parametry su opcionalne, ale deje se gromaźe wužywaju.Móžoš jo wužywaś, jolic sedlišćo w źělowym staśe lažy a za to swójsku kórtu eksistěrujo.

Parameter Komentar
ds_lat_deg Jo ekwiwalent górnego parametra lat_deg, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lat_min Jo ekwiwalent górnego parametra lat_min, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lat_dir Definujo šyrinu źělowego stata. Móžnej gódnośi stej N a S.
ds_lat_sec Jo ekwiwalent górnego parametra lat_sec, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lon_deg Jo ekwiwalent górnego parametra lon_deg, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lon_min Jo ekwiwalent górnego parametra lon_min, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lon_dir Definujo dliń źěłowego stata. Móžnej gódnośi stej W a E.
źělowy stat Definujo mě źělowego stata.

Pśikład

Lwów
swójske mě Лвів
Infokašćik Město (Ukraina)
Infokašćik Město (Ukraina)
DEC
Symbole
wopon
wopon
wopon
Zakładne daty
stat Ukraina
geografiske połoženje 49° 50′ N, 24° 0′ O49.83333333333324Koordinaty: 49° 50′ N, 24° 0′ O
wusokosć 296 m
płonina 171,0 km²
wobydlaŕstwo 758.900 (1. januara 2004)
gustosć zasedlenja 4.438 wob./km²
postowa licba 79000-490
telefoniske pśedwólenje + 380 322
Wobźěłaś
p  d  w
{{Infokašćik Město
|mě swójske=Лвів
|mě serbske=Lwów
|wopon=Coat of arms of Lviv.svg
|šyrina=49/50/0/N
|dlinina=24/00/0/E
|region-ISO=UA
|stat=Ukraina
|wusokosć=296 
|płonina=171,0 
|wobydlaŕstwo=758900 
|staw=1. januara 2004
|gustosć wobydlaŕstwa=
|postowa licba=79000-490
|pśedwólenje=+ 380 322
|website=
}}


Pśikład z dwěma kórtoma

Wěcej detailowe informacije se móžo w nastawk Pśedłoga:Infokašćik Město/pśikłady namakaś.
{{Infokašćik Město
|mě=Serbin
|wopon=
|šyrina=30/06/54/N
|dlinina=96/59/16.8/W
|region-ISO=US
|stat=USA
|ds_lat_deg=30 |ds_lat_min=07
|ds_lon_deg=96 |ds_lon_min=59
|ds_lon_dir=W
|źělowy stat=Texas
|wobcerk=
|wokrejs=
|wusokosć=
|płonina=
|wobydlaŕstwo=90
|gustosć wobydlaŕstwa=
|postowa licba=
|pśedwólenje=
|rědowanje=
|měsćańske zastojnstwo=
|website=
|typ=wjas
}}Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.