Diskusija wužywarja:Tlustulimu/Archiw20100407

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije

Smiley na dolnoserbšćinje

Dobry źeń, za mnje to móžno pśestajiś ako "smjejkotak", jano togo w słowniku njama. Pe7er 16:20, 7 maja 2008 (CEST)

Dobry źeń. Źěkujom se za twójo wótegrono. Ale rowno som w interneśe namakał, až toś te słowo jo górnoserbske. Dejm hyšći wužywarja Nepl (jogo diskusijny bok) pšašaś, lěc dolnoserbšćina ma swójski terminus? Póstrowy --Tlustulimu 18:00, 7 maja 2008 (CEST)
Som njejo znał, až "smjejkotak" jo górnosebske słowo, dokulaž som w słowniku namakał jano "smjejkotaś" ako nimske "lacheln" a formu "smjejkotak" som wuźełał sam. Myslim, až móžno "smjejkotaka" w dolnoserbskeje wikipedije teke wužywaś~. Pe7er 15:28, 19 maja 2008 (CEST)
Jo, smjejkotak jo teke dobre dolnoserbske słowo.--Nepl1 08:50, 28 maja 2008 (CEST)
Dobry wjacor, luźe. Něnto mamy nowu pśedłogu {{smjejkotak}} za take znamješka na diskusijnych bokach. 8) Póstrowy --Tlustulimu 20:17, 28 maja 2008 (CEST)

pśedłoga datum

Witaj, wiźim, až Michawiki južo to skorigěrował, a ja som hyšci dypk pśidał. Pe7er 15:20, 19 maja 2008 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Groń raz, wěš, źo se toś ten datumowy format hyšći wužywa? Snaź jo lěpjej dypk w messagesDsb.php změniś, aby se wšuźi tam wužywa, źož se toś ten datumowy format wužywa. Póstrowy, --Michawiki 22:35, 19 maja 2008 (CEST)
Witaj, Michawiki. Rowno som raz kuknuł, lěc pśedłoga se južo wužywa. Som wiźeł, až pśedłoga Datum se hyšći njewužywa. Toś, móžoš bźez problemow mjenjowanu dataju messagesDsb.php změniś. Póstrowy --Tlustulimu 08:15, 20 maja 2008 (CEST)
Witaj Tlustulimu. Źěkujom se za twóje wótegrono. Ale sy mě wopak rozměł. Měnim, lěc ten datumowy format j xg Y teke w drugich padach wustupujo, nic jano w pśedłoze Datum. Joli ten datumowy format jo jano z pśedłogu trěbny, njetrjebamy MessagesDsb.php změniś. Póstrowy, Michawiki 15:14, 20 maja 2008 (CEST)

RL zasej aktiwny

Witaj Tlustulimu. RL jo zasej aktiwny. Jo nastawk Lubin napórał. Musymy pótakem zasej glědaś, což cyni. Póstrowy, --Michawiki 06:24, 29 maja 2008 (CEST)

Witaj Michawiki. Jogo blokěrwanje jo južo pśed někótarymi dnjami wótběgnuło. - Maš lušt napšawo stojecy infokašćik we wikijowej syntaksy do pśedłogi {{infokašćik Město}} pśeměniś? Póstrowy (Toś ten njepódpisany pśinosk jo wót wužywarja Tlustulimu (diskusijapśinoski) --Tlustulimu 09:06, 6 junija 2008 (CEST))

As requested

Hello Tlustulimu, you left me a note on my talkpage (name changed for SUL) with the question if I could translate a part on Wikipedija:Babel/dsb-0. I just did. If you have more translations please just ask me, and I will translate them. The fastest reply you get if you let me know on my talkpage at the nl-wiki, otherwise it could take months. (I can read both German and English, but writing in German goes slowly, reading much faster.) I also just translated an article about the dsb-language for the nl-wiki. Greetings - Romaine 16:49, 15 junija 2008 (CEST)

I didn't saw the 12 months of the year in dsb-language as article. Is it possible you could sum them up for me? Thanks!! Greetings - Romaine 16:51, 15 junija 2008 (CEST)
Thank you for the translation. - Could you add the same translation to hsb:Wikipedija:Babel/hsb-0 too? Greetings --Tlustulimu 22:21, 15 junija 2008 (CEST)
Done too!! Greetings - Romaine 12:06, 18 junija 2008 (CEST)

Re: Wužywaŕ

Jo, pak ja njewiźim, gaby wón něco złego cynił. Něnto wón jano gótuje wěcy na swójim wužiwarskim boku. Ale glědam casy za slědne změny, toś mógu regěrowaś. Póstrowy. --Derbeth talk 21:59, 19 julija 2008 (CEST)

gadgets

Witaj, som na dowoli był a togodla do interneta a wiki som njeglědał. Něnto zachopju pśestajanje togo gadgeta jano wón dłujki jo, pak malsnje to njebuźo. postrowy Pe7er 16:41, 11 awgusta 2008 (CEST)

Licby w dolnoserbšćinje

Witaj Tlustulimu, mam pšašanje wó licbach w dolnoserbšćinje. Mam wucbnicu dolnoserbšćiny za Pólakow, pak tam som namakał pór rozdźělow do słownika na http://dolnoserbski.de. Na pś. ta wucbnica dajo, až "200" jo "dwě sće", "500" "pieś stow" a słownik "dwěsće", "pieśstow". Wucbnica dajo, až se pišo "2000", "3000" "dwa tysaca", "tści tysace" a w słowniku stoj "zweitausend - dwa tysac indekl.", pótakem dej teke byś "tśi tysac". Kak se pišo "2345" a "2345." - "dwatysactśistapieśastyrźasća" a "dwatysactśistapieśastyrźasty"? A "101" a "101." - "stoajaden" a "stoaprědny"? Póstrow --Derbeth talk 18:31, 14 nowembra 2008 (CET)

Witaj, Derbeth. Słowa 200 a 500 musyš pisaś ako dwěsće a pěśstow pó mjenjowanem websedle, słowniku Starosty z lěta 1999 a wucbniku "Niedersorbisch praktisch und verständlich" awtora Erwin Hanusch. Za słowo 2000 websedło ma formu dwa tysac, ale teke dwa towzynt. 2345 jo dwa tysac tśista a pěśastyrdźasća. Ale nic dokradnje wěm, lěc 2345. se musy gromadu pisaś ako słowo abo nic. Ale myslim se, až to se gromadu njepišo. Toś dwa tysac tśista a péšastyrdźasty. Mója wucbnica wobśimjejo jano pśikłada sto a pěś (105) resp. sto a prědny (101.), pó kótarymaž se móžo wšak 2345 resp. 2345. pisaś. Póstrowy --Tlustulimu 21:00, 14 nowembra 2008 (CET)

Neugersdorf/Nowe Jěžercy

Witaj Tlustulimu. Lašujoš pšosym dalejpósrědnjeński bok Neugersdorf a pśesunjoš město togo Nowe Jěžercy do Neugersdorf? Serbske mě "Nowe Jěžercy" jo nanejskerjej wumyslenka našogo "pśijaśela" RL. Póstrowy, --Michawiki 22:32, 5 decembra 2008 (CET)

Neřekl bych, že je to jeho myšlenka, stačí se kouknout na zdroj. --Dezidor 09:58, 7 decembra 2008 (CET)

Portal

Wenn Du unter Wikipedija:Portal#Obersachsebot Deine Meinung hinterläßt, sieht es schon eher nach Diskussion aus und die Stewards erkennen die Meinung der community.

Was die neue Hauptseite betrifft, so würde ich einfach den Abschnitt "Co jo dolnoserbšćina?" in die jetzige Lücke links vom Bild schieben. Es ist eben schade, daß noch sowenig Material da ist, sonst könnte man "Artikel mjaseca" nach unten verlängern. --Obersachse 14:52, 2 januara 2009 (CET)

Nastawk Zły Komorow

Witaj Tlustulimu. Wěm, až maš knigły "Niederlausitzer Ortsnamenbuch". Móžoš raz pśeglědaś, lěc namakaš serbske mjenja měsćańskich a městnych źělow Złego Komorowa? Póstrowy, --Michawiki 19:56, 26 januara 2009 (CET)

Witaj Michawiki. Som slědujuce mjenja namakał:
 • Zły Komorow (Senftenberg, na boku 108)
 • Bukojna (Buchwalde, na boku 37)
 • Wjaska (Juttendorf, na boku 63)
 • Gat (Thamm, na boku 115)
 • Kóšyna (Großkoschen, na boku 68)
 • Kóšynka (Kleinkoschen, na boku 68)
 • Rěpišćo (Repist, na boku 96)
 • Sedlišćio (Sedlitz, na boku 107)
 • Brjazki (Brieske, na boku 36)
Dalšne mjenja njejsom namakał. Póstrowy --Tlustulimu 20:11, 26 januara 2009 (CET)
(+) Som nastawk šćitował, dokulaž RL z IPom zasej kał nutš pisał. Póstrowy --Tlustulimu 20:15, 26 januara 2009 (CET)
Witaj Michawiki. Rowno som pśez SUL-util wiźał, až "naš pśijaśel" RL juž jo na nimskej wikipediji blokěrowany. Za źinsajšne aktiwnosći zapšawym teke pśi nas by blokěrowanje zasłyžył. Abo co mysliš? Póstrowy --Tlustulimu 20:25, 26 januara 2009 (CET)
Witaj Tlustulimu. Ow, tak wjele serbskich mjenjow sy namakał? Źiwam se. Ale nejskerjej jo hyšći mała zmólka w mjenju Sedlišćio. Myslim se, až ten pismik i pśed pismikom o jo pśewjele, nic ga? -- Hm, njamam take radikalne napšawy rady. Snaź dosega wobgranicowane blokěrowanje. Póstrowy, --Michawiki 21:31, 26 januara 2009 (CET)
Witaj Michawiki. Pšawje jo, až sy zmólku wiźał. Toś se jadyn i musy wuwóstajiś: Sedlišćo. - Som RL za cas dwa tyźenja blokěrokował. Naźejam se, až to dosega. Mimo togo som šćit nastawka Zły Komorow změnił, aby ty zasej jen wobźełaś móhł. Póstrowy --Tlustulimu 21:42, 26 januara 2009 (CET)
Źěkujom se. --Michawiki 21:43, 26 januara 2009 (CET)


Dolnoserbski wikEd

Witaj Tlustulimu. Wudopołnjujoš hyšći tekst za wikEd_international_dsb.js w MediaWiki:Gadget-WikEd.js? Źěkujom se, --Michawiki 23:29, 19 februara 2009 (CET)

Witaj Michawiki. To jo wjelgin dobra ideja. Rowno som kod bokoju MediaWiki:Gadget-WikEd.js pśidał. Źěkujom se za twój pśełožk. Póstrowy --Tlustulimu 10:48, 20 februara 2009 (CET)

Swětogo Tomaša a Wierchojska

Witaj,

W pśedłoze Afrika było "Sâo Tomé und Príncipe", som to jano pśestajił na dolnoserbki, dokulaž w dolnoserbskem słowniku toś togo som njenamakał. Som glědał na druge słowjańske formy na pśikład: cs:Svatý Tomáš a Princův ostrov, pl:Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, sk:Svätý Tomáš a Princov ostrov, sh:Sveti Toma i Princip. Forma "Sâo Tomé und Príncipe" glěda za mje 'portugalsko' a ma teke pismiki, kótarež w dolnoserbšcinje njeeksisterujom (â, é). Pak wóna w górnoserbkem słowniku jo, móžna jeje wužywaś. Jano móžo lepša forma buźo: "Kupej Swětogo Tomaša a Wierchojska" abo "Swěty Tomaš a Wierchojska (kupy)" abo "Kupa Swětogo Tomaša a Wierchojska". Kak mysliš?

postrowy Pe7er 18:03, 6 měrca 2009 (CET)

"w" a "we"

Kaka jo regula w pisanju "w" a "we"? Wiźim w nowych nastawkach "we lubuskem wójewódstwje" i myslim sebje, lěc to korektne jo. Na pśikład w pólšćinje pišo se "we" jano gaž pótom stojtej "w" a pón konsonant, pótakem "we Wrocławiu", pak "w Krakowie", "w Warszawie". --Derbeth rozgrono 13:52, 12 junija 2009 (CEST)

Regula jo:
 • forma "we" stoj pśed słowami, kótarež zachopiju na "ł", "v", "w" a śpa (we jśpě), wšen (na pś. we wšej nuzy) a lokatiwom słowa ja, tuž, mnjo (we mnjo).
To som pó źělach w słowniku Starosty na boku 529 cytał. Bóžko njamam gramatiku za dolnoserbšćinu, ale jano za górnoserbšćinu. W gramatiku górnoserbšćiny som cytał, až tam forma "we" stoj pśed lokatiwom słowa ja. Myslim se, až to teke za dolnoserbšćinu płaśi. Póstrowy --Tlustulimu 14:32, 12 junija 2009 (CEST)
(+) Teke na boku http://www.dolnoserbski.de/dnw/in.html su někótare pśikłady. Póstrowy --Tlustulimu 14:35, 12 junija 2009 (CEST)

Pótakem "we lubuskem wójewódstwje" njejo korektne? --Derbeth rozgrono 22:49, 12 junija 2009 (CEST)

Jo. To musy byś "w lubuskem wójewódstwje". Bóžko adjektiw "lubuski" njejo w mójom słowniku, tak až njamóžom wědźeś, lěc to jo korektne. Dejm se raz wužywarja Michawiki pšašaś? Póstrowy --Tlustulimu 19:58, 13 junija 2009 (CEST)

Nowe nastawki wót RL

Witaj Tlustulimu, RL jo zasej ducy, glědaj IP adresy 130.149.* (tuchylu 130.149.177.27). Naraźujom, až ty (abo Derbeth) zawoborujoš jomu napóranje nowych nastawkow z wunamakanymi městnymi mjenjami ako titel. Něnto napórajo nastawki za česke městna pód wunamakanym titelom (Serbske Kamjenicy a Mimonjecy). Póstrowy, --Michawiki 13:34, 22 junija 2009 (CEST)

Witaj Michawiki. Rowno som jen na boku Diskusija wužywarja:130.149.177.27 informował, aby wón małku šancu měł žrědła pśidaś. Ale myslim se, až wón njerozmějo diskusiju a togodla móžom jen blokowaś. Póstrowy --Tlustulimu 21:27, 22 junija 2009 (CEST)

"zachopijo do"

Witaj, we wjele nowych nastawkach stoj něco takego "Na pódzajtšo zachopijo do Łužyskich Górow..." (Serbske Kamjenicy). Kak dej se to rozměś? Až wjas zachopijo se na pódzajtšu wót Łužyskich Górow (=sega na pódzajtšu do Łužyskich Górow)? --Derbeth rozgrono 01:00, 23 junija 2009 (CEST)

Witaj, Derbeth. Bóžko njederje rozmějom taku sadu. Snaź wšak znajom wužywaŕ 130.149.177.27. Póstrowy --Tlustulimu 18:10, 23 junija 2009 (CEST)

wojewódstwo

Wót cogo my mamy słowo "wojewódstwo" na Wikipedije? Na dolnoserbski.de jo jano słowo "wójwodstwo" - "Herzogtum". Snaź tak dej by pśełožyś to pólske słowo? --Derbeth rozgrono 21:21, 26 junija 2009 (CEST)

Dobry źeń, Derbeth. Bóžko njejsom pśełožk w mójich słownikach namakaś mógł. Dejm se raz wužywarja Michawiki pšašaś? Póstrowy --Tlustulimu 16:28, 27 junija 2009 (CEST)

Problem on eo.wp

Hi Tlustulimu, I have a problem with a user who keeps trolling on several Wikipedias. As you're an admin on eo.wikipedia, I'd like to ask you whether you could have a look at this. The user does the same on the Czech, English and German Wikipedias even he's been told by many users he's totally wrong. Eventually, feel free to reply here. Thanks. Best regards, --Mercy 10:43, 10 julija 2009 (CEST)

Pśedłoga:URV

Snaź "PSP" - "pśestupjenje stwóriśelskego pšawa"?

Pśipódla, kak ty namakał, až někotare z nowych nastawkow su z Interneta kopěrowane? --Derbeth rozgrono 01:03, 11 julija 2009 (CEST)

mass upload of articles about years

Co mysliś wó tom: Diskusija wužywarja:Derbeth#mass upload of articles about years?

Ja myslim, až to pozitiwne jo, jano njewiźim rozyma liniji "Toś te lěto jo normalne lěto kótarež zachopi na njeźeli". --Derbeth rozgrono 22:18, 19 julija 2009 (CEST)

Re: Mój wikidowol

To jo nic problem, glědam pśecej na dolnoserbsku Wikipediju raz kuždy źeń. Žycym śi wuspěšnego dowola :) --Derbeth rozgrono 23:07, 7 awgusta 2009 (CEST)

Interwikis

Please update interwikis in w:hsb:Předłoha:Grjekski Alfabet using w:en:Template:Greek Alphabet because local interwikis are not current, please too update interwikis in w:dsb:Pśedłoga:Grichiski alfabet/w:hsb:Předłoha:Grjekski alfabet using w:de:Vorlage:Navigationsleiste Griechisches Alphabet because local interwikis are not current. I ask this because templates are editprotected. 89.238.153.23 21:11, 17 oktobra 2009 (CEST)

Nowy artikel mjaseca

Dejmy nowy artikel mjaseca wubraś. Myslim, až dosć dobre su artikle z lisćiny Pśedłoga:Encyklopedija#Nastawki za kontrolěrowanje, Jezus Kristus, Serbske nałogi, Handrij Zejler abo ewentuelnje Nowy Casnik. Co měniš? --Derbeth rozgrono 18:47, 8 nowembra 2009 (CET)

Dobry wjacor, Derbeth. Naraźim, aby ako nastawk mjaseca Handrij Zejler wubraś měli. Nastawk Serbske nałogi wšak njama zawjeźeńsku sadu, ale ned ma na zachopjeńku mjazy-nadpis. Snaź móžomy jen w slědujucem mjasecu (toś w decemberje) ako nastawk mjaseca wubraś. A nastawk Nowy Casnik pótom w januarje 2010. Wót temy nastawka Jezus Kristus njamam rozměśe, ale pak móžomy wšak w februarje wubraś. Póstrowy --Tlustulimu 19:38, 8 nowembra 2009 (CET)

Som to pśesměrowanje wulašował, dokulaž wóno jo k boku Serbiska rěc wjadło (móžoš to w Aktualnych změnach wiźeś), a to njejo pšawe. :) Pózdrowy --Derbeth rozgrono 12:29, 29 nowembra 2009 (CET)

Skandinawiska

Dobry wjacor, Renej. Rowno som pitśku nastawk Skandinawiska pópšawił. Ale pak njerozmějom nadpis "Dalše kupy a etniske sedlišćowego strony a regijow w Skandinawiskeju". Co sy tam pisaś kśěł? Póstrowy --Tlustulimu 00:10, 2 decembra 2009 (CET)

Hallo, René. Ich habe gerade ein bißchen den Artikel Skandinawiska korrigiert. Aber dennoch verstehe ich die Überschrift "Dalše kupy a etniske sedlišćowego strony a regijow w Skandinawiskeju" nicht. Was hast du da schreiben wollen? Gruß --Tlustulimu 00:10, 2 decembra 2009 (CET)

Dobry wjacor, .. dobe ranje! ... "Dalše kupy nim.

Weitere Insel_, (eht.) Siedlungsgebiete und Regionen Skandinaviens

oder

Einige Inseln, Siedlungsgebiete und Regionen Skandinaviens

... m.f.g. --René 00:21, 2 decembra 2009 (CET)


Rujana abo Rujany

Z Wikipedije Źi na bok: Nawigacija, Pytaś Toś ten bok jo se wulašował. Protokol wulašowanjow a pśesunjenjow za toś ten bok pódawa se dołojce ako referenca.

00:29, 2 decembra 2009 Tlustulimu (diskusija | pśinoski) jo "Rujana" wulašował ‎ (wopacna forma/wopśimjeśe jo było: '#redirect Rujany' (a jadnučki wobźěłaŕ jo był 'René fan Satenbjerg')) 00:19, 2 decembra 2009 Tlustulimu (diskusija | pśinoski) Nastawk „Rujana“ jo se pśesunuł na „Rujany“. Pśi tom jo jadno dalejpósrědnjenje se pśepisało. [dakejpósrědnjenje pódtłocone] ‎ (musy plural byś)

!Warum wurde den die Verknüpfung von Rujana zu Rujany gelöscht !? ... ist doch wie Slěpe[1] und Slepo. Bei www.rujana.net spricht man nur von Rujana.

... #redirect Rujany !

... m.f.g. --René 03:31, 2 decembra 2009 (CET)

 1. W internetowem słowniku: Schleife → Slěpe
Dobry źeń, Renej. Bei www.rujana.net geht es doch wohl um die einst auf Rügen existierende slawische Sprache. Sie war zwar mit dem Sorbischen verwandt aber gehörte zur lechischen Untergruppe des Westslawischen. D.h. die Seite taugt nicht als Beleg für die Form Rujana. Da müßte schon eine richtige Quelle für das Niedersorbische her. So wie du also denkst geht es nicht. Póstrowy --Tlustulimu 13:02, 2 decembra 2009 (CET)
Rujana ist eine latinisierte Form. Es ist möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass diese Form auf der Bezeichnung in einer ausgestorbenen slawischen Sprache beruht. Die Form Rujana kann man im Text des Artikels als latinisierte Form erwähnen, sie lässt sich jedoch nicht als Artikelname verwenden, da der in Nieder- bzw. Obersorbisch sein muss, je nach Wikipedia. Die richtige Form ist Rujany, sowohl für Niedersorbisch als auch für Obersorbisch. In beiden Sprachen ist es eine Pluralform, wird also wie folgt dekliniert: Rujany, Rujan, Rujanam, Rujanami, Rujanach (hsb+dsb).
Mit Slepe/Slepo lässt sich das nicht vergleichen. Rujana und Rujany sind keine Wörter, die nebeneinander in derselben Sprache gebraucht werden, sondern stammen aus unterschiedlichen Sprachen. Im Unterschied zu Slepe/Slepo. Daher ist m.E. auch keine Weiterleitung auf Rujana sinnvoll. --Michawiki 23:17, 2 decembra 2009 (CET)