K wobsahej skočić

Pomoc:Knigły/za ekspertow

Z Wikipedije
Wuśišćane knigły Wikipedije wót PediaPress.

Toś ten bok staja nazgónitym wužywarjam někotare pokazki a triki wókoło knigłoweje funkcije k dispoziciji. Mjazy drugim se wujasnja, kak se pśedstajenje w knigłach dajo se pólěpšyś a w kótarem formaśe se we Wikipediji składowane knigły wótkładuju.

Pśidawanje nastawkow knigłam

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]
Wěstu nastawkowu wersiju knigłam pśidaś
Nic jano aktualna nastawkowa wersija, ale teke starše wersije nastawka daju se knigłam pśidaś. Wubjeŕ za to póžadanu wersiju pśez rejtark "Wersije a awtory" a pśidaj ju knigłam (glědaj teke nawjedowanje kšac pó kšacu pód Pomoc:Knigły).
Jolic se starša nastawkowa wersija knigłam pśidawa, buźo se toś ta wersija pśecej wužywaś. Jolic pak se aktualna wersija pśidawa, se teke w pśichoźe aktualna wersija wužywa.
Wopśimjeśe kategorije knigłam pśidaś
Pśez jadne kliknjenje daju se wšykne boki knigłam pśidaś, kótarež su we wěstej kategoriji. Wuwołaj za to wótpowědnu kategoriju a klikni pód "Knigły napóraś" w pobócnem meniju na lěwym boku wokna wobglědowaka na zapisk "Kategoriju pśidaś".
Wudopołnjujuce teksty knigłam pśidaś
Aby teksty, kótarež ako nastawki Wikipedije njepśedlaže, knigłam pśidał, móžoš je ako pódboki we wužywarskim mjenjowem rumje wótkłasć. Swójske zawjeźenje ku knigłam dajo se tak zapśimjeś: :[[Wužywaŕ:Mě/Knigły/Mě knigłow/Zawjeźenje|Zawjeźenje]] W knigłach zawjeźenje njeby sćažku we wužywarskim mjenjowem rumje ako nadpismo měło, ale jadnorje "Zawjeźenje" (glědaj dołojce wó pśemjenowanju nastawkow w knigłach).
W toś tych tekstach wužywane wikiwótkaze na druge nastawki Wikipedije konwertěruju se awtomatiski pśi PDF-wudawanju. Jolic nastawk jo teke w knigłach, se interny wótkaz napórajo, howac eksterny do Wikipedije (wužytne za napóranju zapisow wopśimjeśa).
Format składowanych knigłow
Knigły z titelom "Móje knigły" a pódtitelom "Cytanka Wikipedije", kótarež se z dweju knigłoweju kapitlow "Prědny kapitl" a "Drugi kapitl" zestajaju, z kótarychž kuždy tśi nastawki wopśimujo a wersijowe cysło slědnego nastawka, by se ako bok ze slědujucym wuznamjenjenim składował:
== Móje knigły ==
=== Cytanka Wikipedije ===
;Prědny_kapitl
:[[Prědny_nastawk]]
:[[Drugi_nastawk]]
:[[Tśeśi_nastawk]]
;Drugi_kapitl
:[[Stwórty_nastawk]]
:[[Pěty_nastawk]]
:[{{fullurl:Šesty_nastawk|oldid=20}}Šesty nastawk wersija:20]
 
[[Kategorija:Wikipedija:Knigły|Móje knigły]]
Wikisyntaksa na składowanych knigłowych bokach
Jo teke móžno, bźez kašćika a specialnego boka knigły napóraś. Wikisyntaksa wužywa se tak:
Titel Titel staja se mjazy dwójnej znamušce rownosći.

Pśikład: == Titel ==

Pódtitel Pódtitel staja se mjaz trójnej znamušce rownosći.

Pśikład: === Pódtitel ===

Kapitlowe nadpisma Kapitlowe nadpisma pśedstajaju se pśez zawjedujucy semikolon.

Pśikład: ;Mě kapitla

Nastawk pśidaś Nastawk pśidawa se pśez wikiwótkaz na nastawk, zawjedowany pśez dwójodypk.

Pśikład: :[[Nastawk]]

Wěstu nastawkowu wersiju pśidaś Joli njocoš aktualnu wersiju nastawka pśidaś, ale kšuśe definěrowanu, dajo se to w slědujucem formaśe cyniś: :[{{fullurl:Mě_nastawka|oldid=wersijowe_cysło}} Mě nastawka]

Pśikład: :[{{fullurl:Europa|oldid=56463246}} Europa] (dawa: :Europa)

Pśemjenjowanje nastawkow Jolic coš druge titele ako normalne mjenja nastawkow wužywaś, móžoš (ako z Wótkaze z alternatiwnym mjenim) za padorowneju ceru „|“ póžadane nadpismo pódaś.

Pśikład: :[[Python (programěrowańska rěc)|Python]]

Składowańske městno knigłow
Kngły daju se pó dobrozdaśu we wužywarskem mjenjowem rumje [[Wužywaŕ:Mě/Knigły/Mě_knigłow]] abo ako zgromadne knigły pód [[Wikipedija:Knigły/Mě_knigłow]] składowaś. Wšykne knigły pśirěduju se kategoriji Wikipedija:Knigły.

Na wšych bokach, kótarež su kategoriji Wikipedija:Knigły pśirědowane, pokazujo se w lěwej nawigaciskej lejstwje wótkaz "Knigły zacytaś".

Pśedstajenje pólěpšyś

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Někotare wikiwuznamjenjenje wjeźo k problemam pśi napóranju PDF-dokumentow we wobłuku knigłowje funkcije, pśedewšym z pśedłogami, kótarež se w PDF-dokumenśe hynac pśedstajaja ako we wersiji online nastawka. Toś ten problem wótwónoźujo se pak pśez narownanje wótpowědneje pśedłogi pak pśez wótpóranje wopśimjeśa, kótarež problemy w śišću zawinujo. Ako zaspomnjeńka płaśi: Kužde wopśimjeśe (a pśedewšym pśedłogi), kótarež njejo zmysłapołne za wersiju offline dokumenta, by měło se wót śišća wuzamknuś.

Su tśi móžnosći, aby se wudawańske problemy, kótarež zawinuju se pśez pśedłogi, wótpórali:

a) Pśedłogi wuzamknuś
Pśedłoga dajo se dopołnje wót śišća wuzamknuś, gaž se kategoriji Kategorija:Wót śišća wuzamknuś pśidawa.

Pokazka: Wjele pśedłogow wužywa z jich boka pśedłogi za pśedłogi. To dajo se wužywaś, aby se cele jadnorje cełe klasy pśedłogow wót śišća wuzamknuli.

b) Pśedłoga {{WśišćuSchowaś}} wužywaś, aby wubrane wopśimjeśe wuzamknuło
Pśez wužywanje pśedłogi {{WśišćuSchowaś}} dajo se wopśimjeśe, kótarež naglěd sylnje pogóršujo abo jo we wuśišćanych wersijach njewužytne, zaměrnje wót śišća wuzamknuś. Pśedłoga {{WśišćuSchowaś}} by měła se pśedewšym w pśedłogach wužywaś, kótarež źěle wopśimuju, kótarež njejsu zmysłapołne za wersiju offline boka.
Pśikład: to śišćaś {{WśišćuSchowaś|to njeśišćaś}} to zasej śišćaś
c) Pśedłogi wuměniś
Pśedłoga dajo se pśez pśedłogu z mjenim „MĚPŚEDŁOGI/Śišć“ wuměniś, pśi cymž „MĚPŚEDŁOGI“ jo mě spócetneje pśedłogi. Pśedłoga „MĚPŚEDŁOGI/Śišć“ by měła z pśedłogu „MĚPŚEDŁOGI“ identiska byś, z wuwzaśim, až su se w njej elementy wótpórali, kótarež njejsu zmysłapołne za śišć. Gaž se pśedłoga „MĚPŚEDŁOGI“ změnijo, by měła se pśedłoga „MĚPŚEDŁOGI/Śišć“ pśeglědaś.

Knigły z bokami ze rozdźělnych rěcnych wersijow Wikipedije

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Dotychměst bóžko njejo móžno, knigły z bokami z rozdźělnych Wikipedijow zestajiś. Ale z bookmarkletom PediaPress móžoš knigły z rozdźělnych Wikipedijow (na pś. z nimskeje a engelskeje Wikipedijow) měšaś. Toś ten bookmarklet pśidawa se k zapołožkam resp. faworitam; kuždy wikibok, na kótaremž rowno sy, dajo se pótom pśez kliknjenje z myšku knigłam pśidaś.