K wobsahej skočić

Pśedłoga:Rodopis

Z Wikipedije
Dokumentacija Dokumentacija
Jolic toś ta pśedłoga pó šyrokosći njedośěgnjo móžo se alternatiwnje teke toś ta pśedłoga wužywaś

Twórjenje rodopisow

To jo pśedłoga za twórjenje jadnorych rodopisow, kótarež na ASCII-syntaksy bazuju a z kašćikow a zwězowacych linijow wobstoje. Rodopise se ako tabelu pokazuju, kótarež na HTML z CSS-parametrami bazěrujo, a mógu lubowólnu Wiki-syntaksu znutśika kašćika wopśimjeju.

Pśikład:
Ze slědujucego ASCII-rodopisa

    Helios --- Klymene
        |
 -----------------------------
 |    |     |     |    
Aigle Phaetusa  Lampetia Phaeton

nastanjo

 
 
 
Helios
 
 
 
Klymene
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aigle
 
Phaetusa
 
Lampetia
 
Phaeton


Pśikład

Toś ten kode:

{{rodopis/zachopjeńk}}
{{rodopis | | | | GRM |~|y|~| GRP | | GRM=Starka|GRP=Starki}}
{{rodopis | | | | | | | |)|-|-|-|.| | }}
{{rodopis | | | MOM |y| DAD | | DAI | MOM=Maś|DAD=Nan|DAI=Śota Wilma}}
{{rodopis | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | }}
{{rodopis | JOE | | ME | | SIS | | | JOE=Mój bratš [[Tim]]|ME='''[[Ja]]!'''|SIS=Mója małka sotša}}
{{rodopis/kóńc}}

spłodźi toś te wudaśe:

 
 
 
Starka
 
 
 
Starki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maś
 
Nan
 
Śota Wilma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mój bratš Tim
 
Ja!
 
Mója małka sotša
 
 


Mustrowy zapisk

Linija
,
 
 
 
 
  .
 
 
 
  `
 
 
 
  '
 
 
 
 
^
 
 
 
  v
 
 
 
  (
 
 
 
  )
 
 
 
 
-
 
 
  !
 
 
  +
 
 
 
 
 
 
 
Smužkowany
F
 
 
 
 
  7
 
 
 
  L
 
 
 
  J
 
 
 
 
A
 
 
 
  V
 
 
 
  C
 
 
 
  D
 
 
 
 
~
 
 
  :
 
 
  %
 
 
 
 
 
Měšanje
é
 
 
 
 
  è
 
 
 
 
  <
 
 
 
  >
 
 
 
 
*
 
 
 
 
  #
 
 
 
 
  y
 
 
 
  Y
 
 
 
 
{
 
 
 
  }
 
 
 
  Ä
 
 
 
 


Móžnosći pśipódobnjenja

Kašćiki mógu lubowólny Wiki-kode wopśimjowaś. Wopśimjeśe kašćikow se z pśidatnje mjenjowymi parametrami specificěrowany, kótarež se k wuwołanje pśedłoga pśidaju. Kuždy kašćik jo tśi słupiki šyroki a ma normalnje dwa pikselej šyroku carnu kšomu. Kašćiki mógu kužde lubowólne mě maju, kótarež płaśiwe parametrowe mě pśedłogi jo, lěcrownož se by jadnotliwe pismiki a mjenja wobijaś měli, aby konfliktam z běžacymi symbolami zajźowali.

Alternatiwnje mógu teke wokoło cełeje tabele <div>-tagsy t style-parametrami sajźiś. To wobchowa teke wěsty pśeglěd.

Naglěd kašćikow se mógu alternatiwnje pśez parameter border a boxstyle wóźiś. Doprědka stajecy border=0 definěrujo šyrokosć kašćikoweje kšomy na 0 piksel, mjaztym se móžo slednje wužywaś, aby lubowólne CSS-kode direktnje k boxstyle-atributam pśidał. {{rodopis/zachopjeńk}} akceptěrujo ale teke style-parametry, kótarež pótom za cełkownu tabelu płaśe. Na pś. generěrujo slědujucy kode

{{rodopis/zachopjeńk|style=font-size:200%;line-height:100%;}}
{{rodopis|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO |y| BAR | | FOO=Box 1|BAR=Box 2}}
{{rodopis|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | |,|-|^|-|.| | | }}
{{rodopis|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO | | BAR | | FOO=Box 3|BAR=Box 4}}
{{rodopis/kóńc}}

toś ten wuslědk:

 
Box 1
 
Box 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 3
 
Box 4
 


za někake kašćiki

Jadnotliwe kašćiki se mógu z parameterom boxstyle=wóznamjenjowanka formatěrowaś:

{{Rodopis/zachopjeńk}}
{{Rodopis| | | | |BĚŁY| | | | |BĚŁY=Běły kašćik}}
{{Rodopis| |,|-|-|'|!|`|-|-|.| }}
{{Rodopis| CERWJENY |~|ZELENY |~|MÓDRY |CERWJENY=Cerwjeny kašćik|ZELENY=Zeleny kašćik|MÓDRY=Módry kašćik
|boxstyle_ CERWJENY =background-color: #faa;
|boxstyle_ZELENY =background-color: #afa;
|boxstyle_MÓDRY =background-color: #aaf; }}
{{Rodopis/kóńc}}

Pśi tom se musy glědaś, až se muse wjeźece prozne znamjenja pśi wóznamjenjowanjach z boxstyle_<wóznamjenjowanka>=<CSS> pódaś; glědaj w pśikłaźe za wóznamjenjowanku CERWJENY.

Z wuslědkom:

 
 
 
 
Běły kašćik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerwjeny kašćik
 
Zeleny kašćik
 
Módry kašćik
 
 


Směrnicy

Skrotconki mjenjow směju lubowólne wjele znamješkow dłujke byś. Ale śerpi pśeglědnosć pśi wužywanju skrotconkow, kótarež su dlejše až 3 znamješka. Musy mjazy dwě mjeni nejmjeńša jaden | byś, pśi tom dwě lěpjej wuglědatej a mimo togo rum za cery mjaz tym wóstajiś. Teke pśede zachopjeńkom wujasnjenja musy jaden | staś.

{{rodopis | |,|-|.| | | }}
{{rodopis | |G  R | | G=Starka|R=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{G R }}}
 
Njekorektny
{{rodopis | | |,|-|-|.| }}
{{rodopis | | Go | Rop Go=Starka|Rop=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{ Go }}}
Njekorektny
{{rodopis | | |,|-|-|.| | }}
{{rodopis | | Go | Rop | Go=Starka|Rop=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
StarkaStarki
Korektny
{{rodopis | | |,|-|v|-|.| | }}
{{rodopis | | Grm |!| Grv | Grm=Starka|Grv=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starka
 
 
Starki
Korektny

Pokazka: Njejo problem rozdaś skrotconki za lěpšy pśeglěd na wšakich cerach, ale se musy nejmjeńša jadna skrotconka na aktualnej cerje namakaś.

{{Rodopis | | |,|-|v|-|.| | }}
{{Rodopis | | Grm |!| Grv | |Grm=Starka
|Grv=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starka
 
 
Starki
 
{{Rodopis | | |,|-|v|-|.| | }}
{{Rodopis | | Grm |!| Grv | 
|Grm=Starka
|Grv=Starki}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starka
 
 
Starki{{{ }}}

Mimo togo by pśi rodopisach wósobow teke někotare konwencije źiwaś:

Až k zjadnośenja póchadowych cerow maśerje a nana by toś te smužkowanje zwobrazniś měli. Maju pśi tym 8 rozdźělnych móžnosćow, cery na kašćik wjasć. Wěsće se mógu mjenja w kašćikach teke wótkazowaś (resp. wikifikowaś).

{{rodopis | | Grm | | Grv | Grm=Starka|Grv=Starki}}
{{rodopis | | |L|~|y|~|J| | }}
{{rodopis | | | | Pap | | | Pap=Nan}}
 
Starka
 
Starki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nan
 
 
{{rodopis | | | |.|!|,| | | }}
{{rodopis | | |-| Pap |-| | Pap=[[Nan]]}}
{{rodopis | | | |'|!|`| | | }}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksterny wotkaz


Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.