K wobsahej skočić

Gatojce

Z Wikipedije


Gatojce
nimski Teichland
Gatojce (Bramborska)
Gatojce (Bramborska)
DEC
Wopon
Wopon
Wopon
Zakładne daty
stat Nimska Nimska
zwězkowy kraj BramborskaBramborska Bramborska
wokrejs Sprjewja-Nysa
wusokosć 62 metrow n.m.gł.
płonina 35,01 km²
wobydlaŕstwo 1.118 (31. dec 2017)[1]
gustosć zasedlenja 32 wob. na km²
postowa licba 03185
pśedwólenje (+49) 035601
awtowe wobznamjenje SPN, FOR, GUB, SPB
šołta Harald Groba
adresa Šulska droga 6
03185 Picnjo
Połoženje w Bramborskej
kórtaBórkowyBrjazynaDešno-StrjažowDerbnoHochozaDrjenowDrjowkFeliksowy jazorBaršćTšěšojce-ŽymjerojceGubinGóryMóstGrodkJemjelica-ŹěwinkJanšojceGołkojceNysowo-Małksowy dołKopańcePicnjoDerbnoSmogorjow-PrjawozGrodkTurjejGatojceCerskTurnow-PśiłukWjelcejWjerbnoŁukojceChóśebuzPólska
kórta
wikidata: Gatojce (Q637894)
51.82343814.438427


Gatojce (nimski Teichland) su wót lěta 2000 gmejna, kótaraž ma tśi jsy. To su Hus (nimski Maust), Nowa Wjas (nimski Neuendorf) a Barbuk (nimski Bärenbrück). Gmejna lažy we wokrejsu Sprjewja-Nysa w Bramborskej.

Milinarnja Janšojce lažy w gmejnje Gatojce.

Gmejna Gatojce lažy w Dolnej Łužycy a stakim tam jo było sedlišćo Serbow. Wšykna płonina wunjaso 3486 hektary. Wejsny źěl Barbuk ma 857 hektary, wejsny źěl Hus 1435 hektary a wejsny źěl Nowa Wjas ma 1194 hektary.

Aktualna licba wobydlarjow jo jadnab 1.100.

Gatojce słušaju k zastojnstwu Picnjo (městno zastojanja jo w Picnju) a ma gmejnske zastupnistwo, kotarež ma 11 cłonkow (inkluziwnje šołśe).

Wopon ma carny wobcerk ze złośanymi niśami pśi górjejcnej kšomje. Pśi spódnjejšej kšomje jo wóda, z kótarejž rostu tśi rogožy. Rogožy symbolizěruju tśi jsy gmejny a wóda jo symbol za gaty.

Barbucka góra jo nastała z wótsypkow wót wótwórjoneje jamy Janšojce a Chóśebuz-połnoc. Wót 1975 Vattenfall jo sajźał 4 miliony krickow a bomow a 1994 jo twarił wětšowe kólaso pśi wjerchu. Wusoke wótsypowanišćo ma 440 hektary a wusokosć jo 33 metery. Togodla jo tam dobry wuglěd pśez kraj.

Wósobiny z póchadom z Gatojc

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wuměłc, ilustrator a kreslaŕ Fryco Latk (Fritz Lattke, 1895–1980) jo se naroźił w Nowej Jsy. Won jo był prědny serbski kreslaŕ za comici pó prědnej swětowej wójnje a won jo sobuzałožował serbski zwězk wuměłcow (1923). Fryco Latk jo pśistupował źěłowej kupce serbskich kubłańskich wuměłcow, ale won jo myslił spušćiś źěłowu kupku dla socialistiskego źaržanja. 1980, krotko pśed swoju smjerśu, wón jo dostał wuměłske myto Domowiny. Fryco Latk jo měł wuski kontakt ze swojeju domownju, Minu Witkojc a Bogumiłom Šwjelom.

Wót 1996 jo w Nowej Jsy pomnik Fryco Latka, kótaryž jo tam LAUBAG (Vattenfall) stajił.

Towaristwa, lichy cas, sport

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

W gmejnje Gatojce dajo wjelebocne móžnosći sportowanja. Gmejna teke woplěwa nałogi, tak na pśikład zapust w februarje, jatšowny wogeń abo łapanje kokota.

We jsy Hus jo wót 2000 nowy centrum gmejny, źož wjele towaristwow su. Něgajšna šula w Nowej Jsy jo se pśetwariła do źiśownje, běrowa gmejny a kluba za młodosći. Towaristwa, kaž na pśikład za blidowy tenis, se zmakaju w „Haus der Vereine“ (dom towaristwow). Ty móžoš teke bowlowaś, graś balokopanje abo volleyball w Nowej Jsy. Mimo togo ty móžoš rejtowaś w Husu. Vattenfall teke organizěrujo crossowy běg na Barbuckej górje.

Projekt do pśichoda „Chóśebuski pódzajtšny jazor“ („Cottbuser Ostsee“)

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pojekt jo źěl rekultiwěrowanja pśedstajony wót Vattenfall. 2015 dej wudobywanje wugela gotowe byś a 2030 dej tam wjelike nutśikokrajne wódy byś we wobcerku Chóśebuz-pódpołnoc (wobcerk Łakoma). Płonina wot 19 km² a 42 km brjog stej planowałej. “Masterplan” jo wótgłosował 2006 a wopśimjo wužywanje płoninow. Objekt dej turistiski wužyś a wótpópadnjo wobcerki, kaž sportojske aktiwnosći, wugótowanje, gastronomija a zarědowanja. Togodla dej centrum pśistawa, promenada jazora, wobcerki za wódny sport a wódny turizm, kupański pśibrjog, jawišćo jazora a campingowanišćo twariś. Barbucka góra jo zapśimowała w planje, togodla jo rozwjaseleński park Gatojce źěl wót projekta.


  1. Ludnosć w Bramborskej pó gmejnach dnja 31. decembra 2017 na statistik-berlin-brandenburg.de (XLS-dataja; 223 KB)
 Commons: Gatojce – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow