K wobsahej skočić

Wikipedija:Specialne funkcije/HotCats

Z Wikipedije
(pósrědnjone z boka „Wikipedija:HC”)
skrotconka:
WP:HC

HotCat (MediaWiki:Gadget-HotCats.js) zmóžni jadnore pśidawanje, změnu a wótwónoźowanje kategorijow w nastawkach pśi wobglědanje nastawka z pomocu wubraneje lisćiny, kótaraž za cas zapódawanja se awtomatiski aktualizěrujo.

HotCat w akciji na stronje

Musyš pód wužywarskim kontom pśizjawjony byś, aby toś ten pomocny srědk wužywaś mógł (→ Wužywarske konto napóraś/pśizjawiś). Mimo togo musy kaž pśi wšych specialnych funkcijach JavaScript we wobglědowaku aktiwěrowany byś. Pśichodny kšac jo, w ramiku nastajenjow do registroweje kórty „Specialne funkcije“ kliknuś, tam we wótrězku „Pśidane pomocne srědki za wobźěłanje“ kokulku pśed „HotCat“ stajiś a pótom na bublink „Składowaś“ kliknuś. Wótněnta se pśi wobglědowanju boka wše kategorije w spódnej cerje z pśidanymi znamješkami wugótuju:

  • „(++)“ k aktiwěrowanju modusa za wšake kategorije: Pó změnje abo pśidaśa kategorije se nic wěcej ned składujo, ale akle pó klikom na nowje nastajony bublink składowanja. To jo dopórucowane, jolic se staś wšake wobźěłowanja maju, aby nic njetrěbnje wjele jadnotliwych wobźěłanjow składował.
  • „(−)“ k wótwóźowanju kategorije
  • „(±)“ k změnje/wobźěłanju pótrjefjoneje kategorije
  • „(↓)“ k změnje pótrjefjoneje kategorije do pódkategorije
  • „(↑)“ k změnje pótrjefjoneje kategorije do górneje kategorije
  • „(+)“ k pśidaśu noweje kategorije
  • „(×)“ k cofnjenju změny kategorije w modusa wšakich kategorijow (Undo-funkcija)

Aby skript deinstalěrował, wótwónoźuj jadnory kokulku w nastajenjach a składuj te.

Bok se ned składujo, pó tom až bu pśidaśe abo změna kategorije z „OK“ wobkšuśone, wěcej do wobźěłowańskego wokna njedojźoš. Tomu móžoš zajźowaś:

  • pśez kliknjenju prědnego „(++)“ pó teksće „Kategorija“ (pokazkowy tekst Wšake změny cyniś) abo
  • pśez rownocasny tłocenje Ctrl resp. Strg (⌘ Cmd na Mac), jolic kliknjoš na „OK“ abo
  • pśez to až pśidawaš slědujucu ceru do twójeje JavaScript-konfiguracije common.js (resp. Skin-specifiski):
window.hotcat_no_autocommit = 1;
Commons
Commons