Pomoc:Tabela

Z Wikipedije
Pomoc

Lisćiny a tabele

Tabele su dobry srědk za pśeglědne pśedstajenje wobjadnakeje informacije. Ale se tabele njewužywaju za grafikowe twórjenje. Ale tabele su wěcej komplikowane ako normalny tekst. Togodla by wóni jano wužywaś mali, źož wóni se za wěcej pśeglěd napóraju.

Za redigěrowanje tabelow tu eksistěruju specialna Mediawikina syntaksa. Za zachopjeńk tabela se wužywa {|. Za tabelowu ceru se wužywa |- a za tabelowu celu se wužywa |. Za nadpise se wužywa ! a za kóńc tabela se wužywa |}.

Pśikłady bźez swójich formatow[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Jadnora tabela[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Kužda cera mjazy wobej spinka ({ a }) zachopneju z padorowneju smugu |. Toś ta wujasnjujo zachopjeńk noweje cery. Direktnje pó smuze stoj wopśimjeśe cele abo atributy (glědaj dołojce). Smuga by na zachopjeńk cery stojaś měł, až se struktura tabele wujasni. Wažnje jo mimo togo, až kužda cera se kóńcy pśez změnu cery.

Mimo togo jo móžno warianta, źož wše wopśimjeśa celow stoje w jadnej cerje. Pótom město | musy se || wužywaś. Ale {|, |- a |} tola musytej se w swójich cerach wužywaś.

How se jadnory pśikład pišo, kótaryž wopśimjejo jano pó jadnu celu w cerje.

Pśikład Žrědło
Testowa tabela
Druga cera
{|
! Testowa tabela
|-
| Druga cera
|}

Tabela z wšakimi słupikami a cerami[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Toś ten pśikład wopśimjejo tabelu, kótaraž ma tśi cery a pó tśi celach w cerje.

Pśikład Žrědło
Tabela z wšakich celach Druga cela Tśeśa cela
Druga cera Druga cela w drugej cerje Tśeśa cela w drugej cerje
Tśeśa cera ... ...
{|
! Tabela z wšakich celach
! Druga cela
! Tśeśa cela
|-
| Druga cera
| Druga cela w drugej cerje
| Tśeśa cela w drugej cerje
|-
| Tśeśa cera
| ...
| ...
|}

Pśikład z wšakich celami w jadnej cerje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśikład Žrědło
Test Druga cela Tśeśa cela Stwórta cela
Pěta cela Šesta cela Sedyma cela Wósyma cela
{|
| Test 
| Druga cela
| Tśeśa cela
| Stwórta cela
|-
| Pěta cela
| Šesta cela
| Sedyma cela
| Wósyma cela
|}

Alternatiwne žrědło jo slědujuce.

{|
| Test || Druga cela || Tśeśa cela || Stwórta cela
|-
| Pěta cela || Šesta cela || Sedyma cela || Wósyma cela
|}

Z togo rezultěrujo slědujuca tabela, kótaraž dosć rowno tak wuglěda kaž zachadna.

Test Druga cela Tśeśa cela Stwórta cela
Pěta cela Šesta cela Sedyma cela Wósyma cela


Dokulaž tabele bźez formatow njejsu rědne, how eksistěruju móžnosći formatěrowaś jich. Za formatěrowanja se wužywaju style="formaty" abo pśedłoga, kótaraž wopśimjejo formaty, na pśikład {{Rědna tabela}}. Město słowa formaty se musy wužywaś koděrowanje w CSS.

Pśez HTMLowy atribut (na pśi. colspan="cysło"; rowspan="cysło") móžo se wšake tabelowe cele zjimaś, mjaztym až słowo cysło se pśez licbu słupikow resp. cerow narowna. Ale formatěrowanje pśez CSS jo wěcej fleksibelne. Ale nětkle njamóžo CSSowe formatěrowanje za zjadnośenje susednych celow browseroweje kompatibelnosći dla. Za to hyšći móžoš colspan a rowspan wužywaś.

Barwy za ramiki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pśikład Žrědło
Toś ta tabela ma módry wenkowny ramik a nutśikowny wótstawk.
Testowa tabela
Druga cera
{| style="border:1px solid blue;padding:5px;"
! Testowa tabela
|-
| Druga cera
|}
Toś ta tabela ma cerwjeny wenkowny ramik, zeleny ramik wokoło nadpisow a módre ramiki wokoło wopśimjeśowych celow.
Testowa tabela
Dobre zajtšo Dobry źeń Dobry wjacor
{| style="border:2px dotted red;padding:7px;border-collapse:collapse;"
! style="background-color:#f2f2f4;border:1px dashed green;" colspan="3" | Testowa tabela
|- 
| style="border:1px dotted blue;" | Dobre zajtšo
| style="border:1px dotted blue;" | Dobry źeń
| style="border:1px dotted blue;" | Dobry wjacor
|}

Šyrokosć celow[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Móžoš definěrowaś samo šyrokosć celow pśez CSS. Město procentow teke se mógu druge měrjeńske jadnoty wužywaś, na pśikład em, px atd.

Pśikład Žrědło
10% 20% 40%
A B C
{| style="border:1px dashed red;"
! style="width:10%;" | 10%
! style="width:20%;" | 20%
! style="width:40%;" | 40%
|-
|A
|B
|C
|}

Z noweju wersiju MediaWikineje software eksistěrujo móžnosć pópisaś tabele. Nadpis jo centrěrowany a maksimalnje šyroki kaž tabela z awtomatiskeju změnu cera. Za pópisanje dosega |+. Znutśika pópisanja móžoš z normalneju Wiki-syntaksu formatěrowaś.

Pśikład Žrědło
To jo wjelgin dłujke pópisanje tabele
Cela 1 Cela 2
Cela 3 Cela 4
{| style="border:1px solid black;padding:5px;"
|+ To jo wjelgin dłujke pópisanje tabele
| Cela 1
| Cela 2
|-
| Cela 3
| Cela 4
|}

Někótare wužywarje su specielne pśedłogi za formatěrowanje tabelow wuźěłali.

Cesto wužywana taka pśedłoga jo {{Rědna tabela}} a jeje wótwóźeni {{Rědna tabela-nalěwo}} a {{Rědna tabela-napšawo}}.

Z slědujuceje tabele:

Multiplikacija
x A B C
1 I II III
2 IV V VI
3 VII VIII IX
4 X XI XII
5 XIII XIV XV

nastanjo pśez narownanim wót border="1" a cellpadding="2" z pśedłogu {{Rědna tabela}} k slědujucej tabeli:

Multiplikacija
x A B C
1 I II III
2 IV V VI
3 VII VIII IX
4 X XI XII
5 XIII XIV XV

To funkcioněrujo, dokulaž pśedłoga {{Rědna tabela}} wopśimjejo slědujuce kode:

border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; "

Formatěrowanje pśez HTML[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Toś ta warianta formatěrowaś tabele jo něntejšny cas pó źělach zastarska. Wóna jano jo notna za zjadnośenje susednych celow: colspan="cysło" a rowspan="cyło". Město słowa cysło musy se licba słupikow resp. cerow wužywaś. Za cele, kótarež njejsu nadpisowe, se teke align="center" wužywa, aby tekst w srjejźi stojał.

Pśikład Žrědło
Test
Wopśimjeśe 1 Wopśimjeśe 2 Wopśimjeśe 3 Wopśimjeśe 4
{|
! colspan="4" | Test
|-
| Wopśimjeśe 1
| Wopśimjeśe 2
| Wopśimjeśe 3
| Wopśimjeśe 4
|}

Slědujucy pśikład wopśimjejo teke format za ramiki pśez HTML.

Pśikład Žrědło
Test
Wopśimjeśe 1 Wopśimjeśe 2 Wopśimjeśe 3 Wopśimjeśe 4
{| border="1"
! colspan="4" | Test
|-
| Wopśimjeśe 1
| Wopśimjeśe 2
| Wopśimjeśe 3
| Wopśimjeśe 4
|}

Slědujucy pśikład wopśimjejo format za ramiki z tłustosću wót 3 pikselow.

Pśikład Žrědło
Test
Wopśimjeśe 1 Wopśimjeśe 2 Wopśimjeśe 3 Wopśimjeśe 4
{| border="3"
! colspan="4" | Test
|-
| Wopśimjeśe 1
| Wopśimjeśe 2
| Wopśimjeśe 3
| Wopśimjeśe 4
|}

Slědujucy pśikład wopśimjejo format za ramiki a teke format za srjejźenje teksta.

Pśikład Žrědło
A B C
Cela 1 Cela 2
{| border="1"
! A
! B
! C
|-
| colspan="2" align="center" | Cela 1
| Cela 2
|}

Znutśika tabelow se mógu druge wiki-syntaksowe elementy wužywaś. Samo nutśikowna tabela móžo pó něntejšnej syntaksy.

Znamješka za nalicenja[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Znamješka za nalicenja se mógu teke w tabelach wužywaś. Prědny zapisk musy w nowem cerje stojaś. Howacej se město dypka nalicenja gwězdcycka * pokaza.

Pśikład Žrědło
*prědny zapisk
  • drugi zapisk
{| style="border:1px solid black;border-collapse:collapse;"
|*prědny zapisk
*drugi zapisk
|}
  • prědny zapisk
  • drugi zapisk
{| style="border:1px solid black;border-collapse:collapse;"
|
*prědny zapisk
*drugi zapisk
|}

Nutśikowna tabela[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Nutśikowna tabela wužywa samsku syntaksu kaž wenkowna tabela. Jano musyš źiwaś, až pśed zachopneju spinku njejo padorowna smuga.

Cela 1
Cela A
Cela B
Cela 3

Wužywane žrědło jo slědujuce.

{| style="border:1px solid blue;"
| Cela 1
|
{| style="border:1px dotted red;"
| Cela A
|-
| Cela B
|}
| Cela 3
|}