K wobsahej skočić

Gwězdne njebjo

Z Wikipedije
Nocne njebjo na pódpołnocy (zymje)

Gwězdne njebjo jo

  • naglěd njebja z njebjaskimi śělesami - nocnego njebja
    • a na njom z wócyma widobnych gwězdow (wótwisujuce wót wobstojnosćow wót žednych stow do tysac);
  • njebjaska kula, směrowa kula abo jadnotna kula.
    • antikska astronomija jo se pśedstajiła, až su gwězdy na toś tom firmamenśe ako źěl njebjaskeje sfery pśilipane.

Gwězdowe njebjo wobstoj we wěcejrazowem zmysle z dweju połojcowu abo hemisferow:

Universum – C. Flammarion, drjeworězba, Paris 1888, kolorit: Heikenwaelder Hugo, Wien 1998

Za astrometriju a sferisku astronomiju jo gwězdne njebjo baza za definiciju póśěgowańskich systemow za kšute koordinaty w gwězdnem systemje, sideriske periody a za městny cas abo swětowy cas (UT). Glej k tomu teke na casowe systemy.

Geodeziji a nawigaciji słužy wóno pśi měrjenju absolutnych směrow, pśi ortowanju a pśi zwěsćenju formy Zemje.
Fyzice pomóžo gwězdne njebjo pśi póstajenju inercialnego systema z pomocu zdalonych gwězdow a galaksijow.

Póśěgowański system za cas, koordinaty a fyzikaliske měrjenja se na kóńcu wótwoźiju wót gwězdnego njebja. Wažne parametry se mjazynarodnje jadnotnje definěruju, pśi comž kšywowe towaristwa astronomow (IAU), fyziki, geofyziki (IUGG) a geodetow (IAG, FIG) wusko kooperěruju.

Galerija wobrazow: gwězdne njebjo styrich lětnych casow[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Spózy: naglěd njebja styrich lětnych casow (z gwězdnymi wobrazami) za srjejźnu Europu wokoło zeger 21 wósrjejź mjaseca w januarje, aprylu, juliju a oktobrje.
Wobraze su wusměrjone za naglěd do pódpołdnja.

zymske njebjo
nalětne njebjo
lěśojske njebjo
nazymske njebjo

Glědaj teke[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]