K wobsahej skočić

Slawistika

Z Wikipedije
Słowjańske rěcy, jaden z pśedmjatow studijow slawistiki

Slawistika jo interdisciplinarny wědomnostny pśedmjat, kótaryž se zaběra we wšakich tematiskich wobcerkach pśedewšym z rěcywědu, literaturu, kulturu a teke historiju wšyknych słowjańskich ludow.

Slawistika se dalej rozrědujo do specializacijow, kótarež su: sorabistika (rěc a kultura Dolnych a Górnych Serbow), bohemistika (česka rěc a kultura), bulgaristika, chorwatistika, polonistika, rusistika, serbistika (rěc a kultura pódpołdnjowych Serbow). Dalšne slěźeńske pólo slawistiki jo tak pomjenowana staroslawistika abo paleoslawistika, to groni wědomnosć Staro-cerkwjejno-słowjańskeje a cerkwjejno-słowjańskeje rěcy.

Slawistika wuwucujo se na młogich uniwersitach pśedewšym w słowjańskich krajach, ale teke w Nimskej, Awstriskej a drugich.

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]