Gladhouse

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Gladhouse jo kulturny centrum za młoźinu w Chóśebuzu ze 70000 woglědarjami wob lěto.

Pórucenje:

Gladhouse jo se specializěrowało na pórucenje za źiśi a młodostne. Tam dajo koncerty, filmy, źiwadłowe graśa, swěźenje, źěłarnje, wustajeńce a presentacije wuměłstwa. Móžoš jano se gniliś abo aktiwny byś a se zmakaś luźi, napisaś tšojenja, producěrowaś a pokazaś swójski film. Dajo teke pšawidłowne zarědowanja z póstajonymi temami ako Rockwettbewerb, filmowy festiwal, Rainbowparty, School’s out, Spassparty a Record Release.

Wobłuki:

Gladhouse Cottbus wobstoj ze styrich wobłukow:

 • Kulturna źěłarnja P12 (Kulturwerkstatt P12) jo załožk kulturnego kubłanja.
 • Obenkino se stara wó filmowe źěło.
 • Běrow za zarědowanja jo pśisłušny za zarědowanja ako koncerty, źiwadło, a tak dalej.
 • Slědny wobłuk jo kjarcma z płaśiznymi piśami.

Zastupne pjenjeze

Zastup Gladhousa jo płaśiny. Kino płaśi 3,50€; za študańcow, wuknikow a wuknjeńcow se dajo póniženje a wóni muse jano 2,40€ płaśiś. Koncerty a druge zarědowanja su teke płaśizne, ale zastupne pjenjeze wariěruju.

Muzika a koncerty

Gladhouse jo wótcynjone za wšykne žanry, kreatiwny a eksperimenty. Lokalne, regionalne, nationalne a internationalne kupki a wuměłce mógu how wustupiś. Srjejź septembra se wotmějo „Rockwettbewerb“ - možnosći za młode muzikarje pśed wjelikim publikumom muziku prezentěrowaś a myta dobywaś.

Literatura

W Gladhousu dajo wšakorake možnosći literaturu nazgóniś. Se wótmějo cytanja z młoźinorelewantymi temami, wuběźowanja literatury za źiśi a młodostne mjazy 8 a 27 lětami, kenž móžo basńi a tšojenja zapódaś, což mógu ako knigły se wudawaś. We źěłarni literatury (Literaturwerkstatt) nawuknu źiśi a młodostne, kak se pišu zajmne tšojenja.

Wuměłstwo a fotografija

Młode wuměłce mógu źełaś we wuměłskich žanrach ako mólowanje, kreslenje, grafika a fotografija tam 6 až do 8 tyźenjow dłujko ako ´´Glad-House-Art´´ prezentěrowaś.

Financěrowanje

Gladhouse jo zawod města Chóśebuza a financielna pomoc dostanjo wót Ministarstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska, města Chóśebuza, regionalnych pśedewześow a byrgarjow.

Adresa

Gladhouse lažy w Chóśebuzu blisko měsćańskego centruma na drogu młoźiny 16 a jo togodla derje pśistupiś z busom a eletriskeju.

Obenkino[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Obenkino jo se w septembrje 1990 založyło. Program wopśimjejo dokumentarne a grajne filmy. Šula a kino zmóžnijotej pórucenja k pódpěrje cuzeje rěcy. Filmy wó pśijaśelstwje, familiji, lubošći, wobswěśe abo cuzej kulturje su se pokazali. Pó filmje stoje cesto režisery abo grajarje k dispoziciji za rozgrono. Teke zarědowanja wo źiśecej a młoźinskej kriminalnosći, znjewužywanju, pšaworadikalismje, namócy, wójnje, wuběganju, drogach, zadrogowanjach a tak dalej su pokazali. K zarědowanjam licy „filmowe jawišćo“ (Filmbühne) , „Jazz a kino“ (Jazz&Cinema) abo „Film a knigły“ (Film und Buch). Pśidatnje se wobźělijo kino na nadregionalnych projektach, kaž „Lernort Kino“, „Cinefete“, „Filmernst – Die Schule im Kino“ a „To go to the pictures“. „Obenkino“ jo dostało „Kinoprogrammpreis Berlin-Brandenburg 2008“.

Filmowe jawišćo

Filmowe jawišćo jo zarědownje statnego źiwadła w Chóśebuzu a „Obenkina“. Wono se wótměwajo stwórtk jaden raz w mjasecu. Pón nastajiju dramaturgi a sobuźěłaśerje kina publikuma za naslědny film.

Jazz a kino

„Jazz a kino“ wótmějo na 10 pónjeźele a openair na 1. sobotśe w lěśe. Pón móžoš wjele koncertow a filmow wo jazzu dožywiś. „Jazz Open Air“ jo dwójodny swěźeń w Chóśebuzu.

Šula a kino

Projekty „Obenkina“ su daloko segajuce. Na pśikład se wobźělijo kina na „Lernort Kino“. Projekt jo iniciatiwa zwězkoweje centrale za politiske kubłanje. Teke „Cinefete“ jo projekt „Obenkina“. Zarědowanje jo francojski filmowy festiwal a jo nastał w zgromaduźěłanju z institutom „Francais“. „Filmernst – Die Schule im Kino“ jo zgromadna produkcija krajnego instituta za šulu a medije w Bramborskej a filmowego zwězka Bramborskeje. „To go to the pictures“ jo specielny tyźeń z aktualnymi britiskimi filmami. Filmy su w originalnej wersiji z nimskimi pódtitelami a słuže k pódpěrje cuzorěcneje wucby.

Partnarje

Nejwažnejše partnarje „Obenkina“ su zwězk komunalnego filmowego źěła, filmowy zwězk Bramborskeje, šule a źiśownje Chóśebuza, Caritas, „Amnesty International“, kulturne institucije Chóśebuza, konserwatorium, měsćańska a regionalna knigłownja, žeńskecy centrum, zwězki za wobswět, cerkwje, towaristwo za młoźinsku pomoc w Chóśebuzu, zastojnstwa Chóśebuza a wjele drugich pomagarjow a pomagarkow a pódpěrarjow a pódpěrarkow.

Kulturna źěłarnja P12[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Kulturna źěłarnja P12 jo projekt wot Gladhouse a ma styri party. Tam jo kreatiwita wosebnje spěchujo.

Wobłuki su:

 • literariska źěłarnja,
 • medijowa źěłarnja,
 • "Glad-House-Art" a
 • wosebnje źěłarnje.

Śěžyšćo wot literariskeje źěłarnje jo kreatiwne pisanje a kreatiwny wobchad z tekstami za źiśi a młodnoste z wosym lětami.Tyźeński abo kuźde dwa tyźenja dawa kupcyne źěło w źěłowych kupkach, wšakorake a induwidualne wobradowanja.

Śěžyšćo wot medijoweje źěłarnje su źěłowe porucenja w wobłuku medija (telewizija, casnik, wideo a tak dalje), ned kreatiwny a zaijmny w wobłuku film a zuk.

"Glad-House-Art" jo rěd wot zarědowanjach. Kužde 6-8 tyźenjow su wustajeńce z źełami wot młodych Chóśebuskich wuměłcow (To su molarstwa, kreslanski, fotografije a druge medije).

"Wosebnje źěłarnje" su dermo. Wobźělniki moku w šulskych prozninach wuměłske źěłarnje woglědaju k a tam wšakorake techniki wot pśedstajecych wuměłstwow wopytaju. To jo wu młodostnych wjelgin woblubnjony.

Pśigranjańske partnarje su:

P12: Ines Goebelowa,

"Glad-House-Art" a źěłowe gromadki: Mathias Koerner,

medija źełarnja a źěłowe gromadki: Heino Neumann.

Slow[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Slow jo kjarcma wot Gladhouse a jo zmakanišćo za młoźinu a luźe z zajmom na kulturu. Jo podla koncertnego zala a ma baru, blida z stołami a pśeměrnu wuměłsku tworba po sćenje. Gosći moku tam dermo blidowy tenis graś, musika słuchaś, se rozgranjaś a piś (dajo bitowanje na wšako piśa). W lěśu dajo teke lětnu zagrodu z wjelike šachowa delka. "Slow" jo wjacor zwětšego wot zeger dwaźasćich wotcynjony.

Žrědła[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 • www.gladhouse.de
 • www.obenkino.de
 • www.cottbus.de
 • www.bilfinger.de
 • www.lr-online.de