K wobsahej skočić

Germanistika

Z Wikipedije

Germanistika jo wědomnostny pśedmjat a źěl duchownych wědomnosćow, kótaryž se z nimskeju rěcu a literaturu w jeje stawizniskich a tencasnych formach zaběra. W šyršem zmysle ma wóna nadawk, wšykne germaniske rěcy z jich kulturami a literaturami pśeslěźiś.

Moderna germanistika wobstoj z tśich źělnych pśedmjatow: germanistiskeje linguistiki, nowšeje nimskeje literatury a germanistiskeje mediewistiki.

Ako prědne akademiske zarědnišćo za germanistiku bu 1858 w Roztoku Nimsko-filologiski seminar załožony.