Frido Michałk

Z Wikipedije
Row Frido Michałka na Budyšyńskem Mikławšku

Frido Michałk, nim. Siegfried Michalk (roź. 6. oktobra 1927 w Rachlowje, wum. 6. junija 1992) jo był serbski slawist, kenž jo głownje statkował na pólu sorabistiki. Mjazy drugim jo sobu źěłał na Serbskem rěcnem atlasu a teke na wjelikej górnoserbskej gramatice (morfologija) ma gromaźe z Helmutom Fasku zasłužbu. Mimo togo jo diachroniski pśepytował dialekt Kulowa a jo se zaběrał z dialektom Nowego Města.

Někotare z jogo wažnych wuźěłow su:

  • Gothaski fragment delnjoserbskich rukopisnych spěwarskich. W: Lětopis A 10(1963)1, b. 1-19.
  • Labiowelarizacija wokalow y a e wšelakeho pochada po labialnych konsonantach w serbskich dialektach. W: Lětopis A 11(1964)2, b. 129-163.
  • Kulowski dialekt dźensa a před 300 lětami. Přinošk k serbskej historiskej dialektologiji. W: Sorabistiske přinoški k VI. mjezynarodnemu kongresej slawistow w Praze 1968. Budyšyn: LND, 1968, b. 37-64.
  • Doškrabki wo Złokomorowskim dialekće. W: Lětopis A 28(1981)2, b. 113-121.
  • Sewjerny holanski dialekt. Diferencialne wopisanje, dialektny tekst ze Ždźarow. W: Lětopis A 28(1981)1, b. 16-31.
  • Jurij Hawštyn Swětlik a serbska spisowna rěč za katolikow. W: Lětopis A 27(1980)1, b. 10-25.
  • Studia o języku łużyckim = Studije k serbskej rěči = Studien zur sorbischen Sprache (zběrnik wažnych nastawkow), Waršawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1994.
  • Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Morphologie (H. Faßke, Mitarb. S. Michalk), Budyšyn: 1981.
  • Studien zur sprachlichen Interferenz. Budyšyn 1967-1974.
  • Der obersorbische Dialekt von Neustadt. (Spisy Instituta za serbski ludospyt 15). Budyšyn, 1962.

Pśeglěd bibliografije Frida Michałka pódajo H. Jenč w Lětopisu A 35(1988), na bokach 96-107.