K wobsahej skočić

Bramborska techniska uniwersita

Z Wikipedije
Bramborska techniska uniwersita
website tu-cottbus.de
moto My wuwijomy trajny pśicho
załoženje 1991
nosarstwo statny
městno Chóśebuz
zwězkowy kraj Bramborska
stat Nimska
wjednistwo

Walther Christoph Zimmerli

studenty 5.600 (2009)
wědomnostny sobuźěłaśeŕ 502
profesory 125 (2009)
lětny etat 50 Mio. € (2006)
Wobźěłaś
p  d  w

Bramborska techniska uniwersita (BTU Chóśebuz) jo internacionalna pśipóznata mała techniska slěźenjeuniwersita a jo była załožona 1991 w Chóśebuzu ako jadnučka techniska uniwersita wót zwězkowego kraja Bramborskeje. Wona góspodujo něntejšne (2009) 125 profesorow, 502 wědomnostnych sobuźěłaśerjow a wušej 5600 studentow, wót něźi 900 wukrajnych póchadow z wušej 80 narodow a wunjaso pśichodnu móc wugbanja, z tym až wóna wó inženjera- a pśirodowěda znaśe a zamóžnosć pósrědniś a pśedmjat pśesegajucy wuslěźiś.

IKMZ[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

IKMZ

W decemberje 2004 buźo nowy informaciski, komunikaciski a medijowy centrum (nimski krotko: IKMZ) architektow Herzog & de Meuron, w kótaremž na pśikład nowa centralny biblioteka uniwersity jo, wótcyniś.

IKMZ jo centralna institucija wót BTU Chóśebuz, źož strukturne wobcerki informaciskego, komunikaciskego a medijowego zastarenja uniwersity pód zgromadnym wjednistwom zjadnośone su.

Wobstojeca tradicionalna uniwersitna biblioteka, kenž zaměstnjona jo we wšakich twarjenjow w měsće, jo se w nowotwarje wót IKMZ zjadnośiło. How stoje multimedijalne źěłowe městna za wužywarje. Pśedewšym za študańcow centrum pód wjednistwom dr. Andreasa Degwitza ma wjeliki pool wědy.

Stawizny[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

BTU

Załožeńska faza[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pó pśewrośe 1989, Bramborska jo se procowała, z nowymi slěźeńskimi institucijami zakład za modernizěrowanje góspodarstwa a za nowa źěłowe městna wuzwignuś.

Dnja 15. maja 1991 natwarjenje Techniskeje uniwersity Chóśebuz jo w kraju se wobzamknuło. Uniwersita jo dejała ako jadnučka techniska uniwersita w Bramborskej se na nowem stawje wědomnosći orientěrowaś. Wuwiśe njejo dejało se pśez stare struktury a tradicije wobźaržaś. Toś ta statna uniwersita jo dejała w pśichoźe lětnje wokoło 6000 studentow a wušej 100 profesorow zaběraś.

Dnja 22. maja 1991, cłonki załožeńskeje komisije su se wót ministaŕja za wědomnosć, slěźenje a kulturu w Bramborskej pówołali. Prědny direktor TU, kenž jo był profesor Günter Spur, jo měł pśedsedstwo. Jogo naslědnik jo był profesor Ernst Sigmund.

Dnja 15. junija TU Chóśebuz jo se oficielnje załožyła. Wucba jo se prědny raz zachopiła k zymnemu semesteroju 1991. Pěś studijnych drogow jo se pórucyło. To su byli architektura, elektrotechnika, twarske inženjerstwo, wobswětowa wědomnosć a góspodaŕske inženjerstwo.

Nowe fakulty su se zawjadli 1992 a teke dalšne profesory su se zasajźili. Dnja 9. julija 1993 TU Chóśebuz jo se pśiwzeła do twarjeńskego spěchowanja kazni za spěchowanje nowych twarjow na wusokich šulach.

1994 jo direktor profesor Spur naraźił, TU Chóśebuz do Bramborskeje techniskeje uniwersity (BTU) Chóśebuz pśemjeniś. Wósebnosći BTU su dejali byś : wukubłanje nowych specialistow na wobłukach na nałožowanje orientěrowanych pśirodow, techniske a inženjerske wědomnosći, pśedmjat pśesegajucy studium, nowy slěźenje w pśirodnych a wobswětowych wědomnosćach, mašinowa twaŕ a elektrotechnika, a twarske inženjerstwo a architektura. Pśez slěźenje su se dejali nowe produkty a metody twóriś.

IKMZ

Dnja 6. decembera 1995 profesor Ernst Sigmund jo se wuzwólił k prědnemu prezidentoju BTU a jo zapokozał do swójogo amta dnja 1. februara 1996.

Wuwiśe wót 2004[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

W decemberje 2004 jo se wótwórił informaciski kommunikaciski a medicinski centrum na něgajšnych wobcerkach uniwersitowego stadiona. Wón wopśimjejo nowu centralnu biblioteku uniwersity, 8 etažow a wokoło 900 000 mediciniskich jadnotow.

2006 senat jo wuzwolił profesora doktora Jürgena Kurtha k nowemu prezidentoju BTU. Wón njejo stupił do amta, dokulaž ministaŕstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu w Bramborskej jo wótchyliło pominane financielne wugótowanje za BTU. Walther Zimmerli jo se wuzwólił k prezidentoju dnja 27. februara 2007.

Semestrowy tiket za wšykne zjawne wobchadowe srědki w Barlinju a Bramborskej a RE 18 do Dreždźan dajo wót 1. oktobera 2006.

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]


51°46′2″N 14°19′35″E / <span class="geo-dec geo" title="Kórty, njebjaske wobraze a druge dataje za 51.76722 Wurazowa zmólka: Njewócakany opeator *">51.76722, Wurazowa zmólka: Njewócakany opeator *